Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 77 Bydgoszcz, 06 lipiec 2004
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1294 nr 114A/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie 3640
1295 nr 119/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Cekcynie 3641
UCHWAŁY:
1296 nr XI/69/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych 3642
1297 nr XIV/93/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego 3643
1298 nr XV/101/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 3644
1299 nr 83/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przewóz promem zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica 3645
1300 nr 90/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 3645
1301 nr 95/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 83/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przewóz promem zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica 3647
1302 nr 96/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Bydgoskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 3649
1303 nr 98/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 90/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 3649
1304 nr 101/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego 3649
1305 nr XIV/8/2004 Rady Gminy Sadki z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2004 r 3649
1306 nr XIV/9/2004 Rady Gminy Sadki z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Oświaty w Sadkach 3650
1307 nr XVI/97/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 3653
1308 nr XIV/98/2004 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Steklinku oraz zmiany obwodu szkolnego 3653
1309 nr XVI/81/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 3653
1310 nr XVI/83/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za zmianę wpisu 3654
1311 nr XIV/72/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie 3654
1312 nr XIV/74/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radziejów 3655
1313 nr XVIII/144/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 3657
1314 nr XIV/105/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania 3658
1315 nr XIV/106/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochód Gminy Rogowo 3659
1316 nr XVI/108/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 3660
1317 nr XVI/109/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim 3661
1318 nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu Kujawskim na terenie parku przemysłowego 3663
1319 nr X-61/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Nieszawie - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 3663
1320 nr X-64/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i zakazu ich spożywania na terenie Miasta Nieszawy 3664
1321 nr XVIII/96/2004 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 3664
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1322 z dnia 28 maja 2004 r. o zmianach w składzie Rady Gminy Szubin 3666
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1323 z dnia 28 czerwca 2004 r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej Brodnicy 3666
INFORMACJA
1324 protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w Inowrocławiu sporządzony przez Gminną Komisję do spraw Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Inowrocław zarządzone na dzień 27 czerwca 2004 r 3666
POBIERZ

Opublikowane: 2004-07-13
Ostatnia modyfikacja: 2004-07-13
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]