Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 69 Bydgoszcz, 08 czerwiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1194 nr XV/224/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży udziału we własności gruntów stanowiących własność Gminy Białe Błota wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, będących współużytkownikami wieczystymi tych nieruchomości gruntowych i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży 3244
1195 nr XIV/140/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie utworzenia w Szpitalu Rejonowym im. Janusza Korczaka w Szubinie odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego granicy i numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej, a także określenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i ustalenia jednolitego wykazu obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 3245
1196 nr XIV/141/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chomętowie 3246
1197 nr XIV/142/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kowalewie 3247
1198 nr XIV/143/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej sieć publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Szubin 3248
1199 nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin 3249
1200 nr 11/D/2004 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osielsko na rok 2004 oraz o załączonej do budżetu prognozie długu 3259
1201 nr 30/2004 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości przedstawionej w uchwale budżetowej kwocie długu 3259
1202 nr 21/D/2004 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Barcin na rok 2004 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 3259
1203 nr 15/D/2004 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kęsowo prognozy długu 3260
1204 nr XV/150/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Szubin 3260
1205 nr XV/151/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Kołaczkowo i Smolniki Gmina Szubin 3261
1206 nr XV/152/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 3264
1207 nr XV/155/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji 3266
1208 nr XVIII/109/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/45/95 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia sołectw i nadania im statutów 3267
1209 nr XVIII/115/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych 3268
1210 nr XX/164/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu oraz w areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r 3268
1211 nr XII/92/04 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisewo 3269
1212 nr XIII/108/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Płużnica w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płużnica w latach 2002-2006 3269
1213 nr XIII/63/2004 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania uprawnionego do tego organu 3270
1214 nr XII/107/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wykonanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka 3271
1215 nr XII/108/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej za potwierdzenie daty pewnej 3271
1216 nr XIX/178/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 3271
1217 nr XIX/182/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska miejskiego 3272
1218 nr 402/04 Rady Miasta Torunia z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Toruń lokali socjalnych i ustalenia lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy 3273
1219 nr 403/04 Rady Miasta Torunia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej uzupełniających brakujące w ewidencji dane 3275
1220 nr 409/04 Rady Miasta Torunia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania oraz zmian w podziale Miasta Torunia na obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 3275
1221 nr XIX/273/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 3277
1222 nr XIX/274/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 3277
1223 nr XIX/275/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 3277
1224 nr XIX/276/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 3277
1225 nr XIX/277/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubicz Dolny 3278
1226 nr XIX/278/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złotoria 3278
POBIERZ

Opublikowane: 2004-06-17
Ostatnia modyfikacja: 2004-06-17
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]