Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 66 Bydgoszcz, 03 czerwiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1167 nr XIV/206/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota 3131
1168 nr XII/69/04 Rady Gminy Sośno z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośno 3134
1169 nr XII/70/04 Rady Gminy Sośno z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zastępcze usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych 3138
1170 nr XII/71/04 Rady Gminy Sośno z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3138
1171 nr XII/75/04 Rady Gminy Sośno z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych niezbędnych do ustalenia kwoty dodatku mieszkaniowego 3139
1172 nr XII/78/04 Rady Gminy Sośno z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 3139
1173 nr XXII/210/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny 3140
1174 nr XIII/90/04 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych 3143
1175 nr XIII/92/04 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia pomocy społecznej w postaci posiłków wydawanych w szkołach w ramach zadań własnych gminy 3143
1176 nr XVIII/132/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania zlecone, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania 3144
1177 nr XVIII/133/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 3146
1178 nr XVIII/137/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia 3146
1179 nr XIX/125/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Szpitalu w Strzelnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r 3147
1180 nr XIV/73/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na obniżenie wysokości dodatku mieszkaniowego 3148
INFORMACJE:
1181 sprawozdanie Wójta Gminy Sadki marzec 2004 r. z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2003 r 3148
1182 sprawozdanie Burmistrza Tucholi z dnia 25 marca 2004 r. z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2003 r 3154
1183 zarządzenie nr 19/2004 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r 3155
1184 sprawozdanie opisowe Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2003 r 3156
POBIERZ

Opublikowane: 2004-06-07
Ostatnia modyfikacja: 2004-06-07
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]