Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 64 Bydgoszcz, 28 maj 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1139 nr X/64/2003 Rady Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 10 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 107/3 położonej w miejscowości Nowogród, Gmina Golub – Dobrzyń 2939
1140 nr XIV/156/2004 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 2942
1141 nr XV/167/2004 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 2942
1142 nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie 2943
1143 nr XVIII/137/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie 2943
1144 nr XVIII/138/04 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie procedury przyznawania i rozliczania dotacji 2944
1145 nr XVIII/124/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/147/2000 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu miasta podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 2946
1146 nr XII/89/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie obwodów głosowania 2946
1147 nr XIV/101/04 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Statutu Brzeskiego Centrum Kultury 2946
1148 nr XIV/104/04 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie obwodów wyborczych 2948
1149 nr XVIII/76/2004 Rady Miasta Kowala z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Kowala 2949
1150 nr XV/106/04 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Brześć Kujawski z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2949
1151 nr XII/91/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania publicznego 2950
1152 nr XII/94/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Warlubie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania tych miejsc i określenia warunków sprzedaży napojów alkoholowych 2952
1153 nr X1I/91/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2953
1154 nr XII/93/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zakrzewo” 2953
1155 nr XIX/148/04 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia tekstu Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie 2957
1156 nr XIX/149/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie 28 kwietnia z dnia 2004 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Instytucji Kultury Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie 2959
1157 nr XIX/150/04 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Mogilno na stałe obwody głosowania i utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13 czerwca 2004 r 2960
1158 nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych 2963
1159 nr XXVI/164/2004 Rada Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania 2963
1160 nr XXVI/168/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyjęcie odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Karczynie i tymczasowym punkcie składowania odpadów 2964
1161 nr XXVI/169/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 2965
1162 nr XV/97/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lubiewie 2965
1163 nr XV/99/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubiewie 2970
INFORMACJA
1164 nr 7/2004 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 2971
POBIERZ

Opublikowane: 2004-06-01
Ostatnia modyfikacja: 2004-06-01
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]