Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 62 Bydgoszcz, 19 maj 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1074 nr XXIII/476/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 1 w Bydgoszczy 2856
1075 nr XXIII/477/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 dla Dzieci z Autyzmem w Bydgoszczy 2856
1076 nr XXIII/478/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 65 w Bydgoszczy 2862
1077 nr XXIII/479/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy 2862
1078 nr XXIII/481/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół nr 20 w Bydgoszczy 2862
1079 nr XXIII/482/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie reorganizacji i rozwiązania Zespołu Szkół nr 13 „Copernicanum” w Bydgoszczy oraz likwidacji Gimnazjum nr 11 w Bydgoszczy 2863
1080 nr XXIII/485/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 2 w Bydgoszczy 2864
1081 nr VII/18/04 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2004 r 2864
1082 nr XVII/1/193/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mrocza publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2865
1083 nr XIII/143/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2004 r 2865
1084 nr XIII/144/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Żnin, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych 2866
1085 nr XIII/146/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żnin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2868
1086 nr XIII/151/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania i utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Żninie w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2869
1087 nr XVI/82/04 Rady Gminy Dobre z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań będących przedmiotem dotacji 2871
1088 nr XX/122/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kcynia, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych 2872
1089 nr XX/125/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany w podziale gminy i miasta na stałe obwody głosowania 2873
1090 nr XX/126/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni 2874
1091 nr XIII/95/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pod nazwą „Wiejski Dom Kultury w Rogowie” na „Gminny Dom Kultury w Rogowie” oraz nadania tej jednostce nowego Statutu 2875
1092 nr XIII/96/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie 2876
1093 nr XIII/97/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogowo 2877
1094 nr XIII/100/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Rogowo 2883
1095 nr XIX/159/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim 2884
1096 nr XII/88/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa 2884
1097 nr XIII/4/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypińskii z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 2885
1098 nr XIII/7/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłat aktualizację zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2004 r 2886
1099 nr XII/113/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie 2886
1100 nr XVI/86/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych Postanowieniem Prezydenta RP na dzień 13 czerwca 2004 r 2887
1101 nr 219/2004 Składu Orzekającego nr 9 Rejonowej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w uchwale budżetowej gminy na rok 2004 oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 2887
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1102 z dnia 13 maja 2004 r. o sprostowaniu błędów 2888
INFORMACJE:
1103 zarządzenie nr 5/2004 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2003 r 2892
1104 zarządzenie nr 3/04 Wójta Gminy Kikół z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2003 r 2893
1105 zarządzenie nr 3/04 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2894
1106 zarządzenie nr 0151-14/2004 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2895
POBIERZ

Opublikowane: 2004-05-21
Ostatnia modyfikacja: 2004-05-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]