Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 56 Bydgoszcz, 30 kwiecień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
955 nr XIV/84/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 2531
956 nr XIV/85/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chodczu 2531
957 nr XIV/87/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę nr VII/65/99 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Chodczu 2533
958 nr XIV/88/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi oraz innych insygniów Miasta i Gminy Chodecz 2534
959 nr XIV/93/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę nr VI/41/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Chodecz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2537
960 nr XII/75/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów 2538
961 nr XIV/56/04 Rady Gminy Choceń z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników 2538
962 nr XIV/57/04 Rady Gminy Choceń z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 r 2539
963 nr X/58/04 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy i miasta na 2004 r 2540
964 nr 104/2004 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przestawionego przez Radę Gminy w Izbicy Kujawskiej w uchwale budże-towej gminy na rok 2004 oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 2541
965 nr XIII/104/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych oraz sposobów rozliczenia i kontroli 2541
966 nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2542
967 nr 118/2004 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przestawionego przez Radę Gminy w Osięcinach w uchwale budżetowej gminy na rok 2004 2543
968 nr XIV/72/04 Rady Gminy Rypin z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2543
969 nr XIII/124/2004 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 2544
970 nr XVI/81/04 Rady Gminy Dobre z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2545
971 nr XVIII/70/04 Rady Gminy Kikół z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 2545
972 nr 388/04 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul.: Szosa Okrężna, Łukasiewicza i Bielańskiej 2547
INFORMACJE:
973 zarządzenie nr 7/2004 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowal za rok 2003 2551
974 zarządzenie nr 43/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2551
975 zarządzenie nr 9/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2003 r 2552
976 zarządzenie nr 34/2004 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Włocławka na prawach powiatu za 2003 r 2553
977 zarządzenie nr 0151-2/2004 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2553
978 zarządzenie nr 3/OR/2004 Wójta Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2554
979 zarządzenie nr 30/04/Z Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Mroczy sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 r 2554
980 rozporządzenie nr 5/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 1/2003 Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich 2555
POBIERZ

Opublikowane: 2004-05-05
Ostatnia modyfikacja: 2004-05-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]