Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 54 Bydgoszcz, 27 kwiecień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
908 nr X/117/2004 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej oraz sposobu sprawienia pogrzebu ze środków pomocy społecznej 2463
909 nr X/118/2004 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu 2463
910 nr X/119/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego i faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny 2465
911 nr X/120/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych 2466
912 nr X/121/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dobrcz na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 2468
913 nr X/124/2004 Rada Gminy Dobrcz z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Dobrcz 2468
914 nr XIII/99/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2004 r 2470
915 nr XIII/106/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w Łabiszynie 2471
916 nr XIII/107/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie 2472
917 nr XIII/108/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Łabiszyn, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych 2474
918 nr XII/96/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2476
919 nr XII/129/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2477
920 nr XIX/149/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna 2479
921 nr XIX/150/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/127/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych, za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Mieście Chełmnie 2479
922 nr XIX/152/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności 2480
923 nr XIX/154/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego 2481
924 nr XIV/155/04 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 2482
925 nr XIV/162/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty administracyjnej 2482
926 nr XV/86/04 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 2483
927 nr XVII/86/04 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 2484
928 nr XVII/87/04 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2485
929 nr XV/112/2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zadania 2487
930 nr XV/113/2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Świeckiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 2488
INFORMACJE:
931 zarządzenie nr 17/2004 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2489
932 zarządzenie nr 5/04 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za rok 2003 2490
933 zarządzenie nr 4/04 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2003 r 2490
POBIERZ

Opublikowane: 2004-04-28
Ostatnia modyfikacja: 2004-04-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]