Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 50 Bydgoszcz, 21 kwiecień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
843 nr XIII/189/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2308
844 nr 5/XIX/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławka na prawach powiatu na 2004 r 2308
845 nr 8/XX/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej lat trzech 2310
846 nr XIV/69/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2311
847 nr XIV/70/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza 2312
848 nr XIII/90/04 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 r 2312
849 nr XV/93/2004 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zmiany statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury w Jabłonowie Pomorskim 2313
850 nr XV/99/2004 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2004 r 2314
851 nr XV/151/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych 2315
852 nr XII/93/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 2315
853 nr XVIII/124/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań 2316
854 nr XVIII/125/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13 czerwca 2004 r 2318
855 nr XIII/87/2004 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na rok 2004 2319
856 nr I/6/04 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego 2319
857 nr I/12/04 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2320
858 nr XIII/62/2004 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 2321
859 nr XIII/63/2004 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2321
860 nr XI/85/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2004 r 2322
861 nr XI/87/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2323
862 nr XI/88/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 2324
863 nr XVI/112/2004 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego 2325
864 nr XVII/256/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu 2325
865 nr XVII/258/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych 2325
866 nr XVI/79/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2326
867 nr XVI/82/04 Rada Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łysomice nr X/72/95 z dnia 20 czerwca 1995 r. dotyczącej ustalenia ilości punktów i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% 2327
868 nr 392/04 Rady Miasta Torunia z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Torunia regulującą zasady udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń zbywanych na rzecz najemców i od należności za prawo do gruntu przekazywane wraz z lokalem 2327
869 nr 393/04 Rady Miasta Torunia z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie uchwały Rady Miasta Torunia ustalającej zasady oddawania gruntów Gminy Miasta Toruń w dzierżawę oraz określania wysokości czynszów 2328
870 nr 394/04 Rady Miasta Torunia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe na rzecz ich użytkowników wieczystych i udzielania bonifikat od ceny zbycia 2330
INFORMACJE:
871 zarządzenie nr 47/2004 Wójta Gminy Lubanie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2330
872 zarządzenie nr 16/2004 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lubień Kujawski za 2003 r 2331
873 zarządzenie nr 7/2004 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2331
874 zarządzenie nr 10/2004 Wójta Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2332
875 zarządzenie nr 10/04 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2003 r 2333
876 zarządzenie nr 47/2004 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2003 2333
877 zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2333
878 sprawozdanie Starosty Brodnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Brodnickim za 2003 r 2334
POBIERZ

Opublikowane: 2004-04-23
Ostatnia modyfikacja: 2004-04-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]