Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 47 Bydgoszcz, 13 kwiecień 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
771 nr 19/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny 2157
UCHWAŁY:
772 nr 1/D/2004 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2004 oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 2157
773 nr 61/2004 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przestawionego przez Radę Gminy Fabianki w uchwale budżetowej na rok 2004 oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 2157
774 nr 5/K/2004 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lubiewo na rok 2004 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 2158
775 nr XVIII/204/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie, prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury 2158
776 nr XVIII/205/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie 2160
777 nr XVIII/206/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie oraz zmiany obwodu szkolnego 2161
778 nr XIII/122/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/124/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu 2162
779 nr 7/K/2004 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Śliwice na rok 2004 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 2163
780 nr 7/D/2004 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2004 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 2164
781 nr XIII/81/2004 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2164
782 nr XIV/63/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 2165
783 nr XI/104/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna 2165
784 nr XI/105/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 2167
785 nr XI/58/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 2168
786 nr XIV-88/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych 2169
787 nr XIV/95/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego nr 5 im. Misia Uszatka położonego przy ul. 23 Stycznia 17c w Solcu Kujawskim 2172
788 nr XIV/96/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej 2172
789 nr XI/116/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych na rok 2004 2172
790 nr XIII/68/04 Rady Gminy Kowal z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie założenia gimnazjum w Grabkowie 2173
791 nr XIII/70/04 Rady Gminy Kowal z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2004 r 2173
792 nr 7/D/2004 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opinii o załączonej do budżetu na 2004 r. prognozie długu Gminy Osie 2174
793 nr 9/D/2004 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kcynia na 2004 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 2175
794 nr 11/2004 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zbiczno na 2004 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 2175
795 nr 11/K/2004 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Gostycyn na rok 2004 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 2175
796 nr 79/2004 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przestawionego przez Radę Gminy Brzuze w uchwale budżetowej gminy na 2004 r 2176
797 nr 16/2004 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Gniewkowa na 2004 r. oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 2176
798 nr 19/2004 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dragacz na 2004 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 2176
799 nr XII/47/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2177
800 nr XIV/60/2004 Rady Gminy w Ciechocinie z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechocin na 2004 r 2177
801 nr XVIII/106/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych 2178
802 nr XIII/76/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r 2179
803 nr XIII/78/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka i zmian innych uchwał 2180
804 nr 10/D/2004 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie opinii o załączonej do budżetu Gminy Jeżewo prognozy długu 2181
805 nr XII/59/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2181
806 nr XII/63/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2182
807 nr XIII/68/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2183
808 nr 16/D/2004 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sicienko na rok 2004 oraz o załączonej do budżetu prognozie długu 2183
809 nr XII/79/04 Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2004 r 2184
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
810 nr 12/04 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 kwietnia 2004 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wąbrzeźna oraz Rady Miejskiej Wąbrzeźna przed upływem kadencji 2185
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
811 z dnia 23 lutego 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich 2186
POROZUMIENIE
812 zawarte w dniu 1 września 2003 r. pomiędzy Gminą Dobrcz a Gminą Osielsko w sprawie budowy i eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Gminy Osielsko i Dobrcz 2186
INFORMACJA
813 protokół wyników referendum gminnego sporządzony przez Miejską Komisję do Spraw Referendum w Grudziądzu w dniu 14 marca 2004 r. w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Grudziądza oraz Rady Miejskiej Grudziądza przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 14 marca 2004 r. 2187
POBIERZ

Opublikowane: 2004-04-19
Ostatnia modyfikacja: 2004-04-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]