Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 45 Bydgoszcz, 08 kwiecień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
741 nr XI/63/04 Rady Gminy Lipno z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Gminy Lipno i wskazania organów do tego uprawnionych 2099
742 nr XI/65/04 Rady Gminy Lipno z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2100
743 nr XIII/88/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim 2101
744 nr XI/63/04 Rady Gminy Sośno z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie budżetu gminy na rok 2004 2104
745 nr XI/65/2004 Rady Gminy Sośno z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2105
746 nr XI/66/04 Rady Gminy Sośno z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i zabudowań gospodarczych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste części ułamkowych gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale 2108
747 nr XIII/66/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dąbrowie 2109
748 nr XII/60/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2109
749 nr XII/62/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2110
750 nr XIII/69/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r 2111
751 nr XIII/74/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od cen ustalonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom 2112
752 nr 198/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu 2113
753 nr 199/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie nadania nowego Statutu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu 2114
754 nr XI/112/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia punktów procentowych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny do obliczenia dodatków mieszkaniowych wypłacanych mieszkańcom Gminy Bukowiec 2116
755 nr XVIII/159/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia pomocy społecznej w postaci posiłków wydawanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuchola 2116
756 nr XVIII/88/04 Rady Gminy Gostcyn z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie utworzenie Zespołu Szkół w Gostycynie 2117
757 nr XVIII/98/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego 2121
758 nr XVIII/99/2004 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej 2122
759 nr 83/2004 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Skrwilno w uchwale budżetowej gminy na rok 2004 oaz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 2123
760 nr XII/50/04 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2123
761 nr XII/54/04 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Książkach nr XXIX/129/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej 2124
POROZUMIENIE
762 zawarte w dniu 28 listopada 2003 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Świeckiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z powiatu świeckiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy 2124
INFORMACJA
763 zarządzenie nr 45/2004 Wójta Gminy Radziejów z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2125
POBIERZ

Opublikowane: 2004-04-14
Ostatnia modyfikacja: 2004-04-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]