Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 44 Bydgoszcz, 07 kwiecień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
697 nr XVI/67/2004 Rady Miasta Kowala z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kowala 2052
698 nr XVI/70/2004 Rady Miejskiej w Kowalu z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 r 2052
699 nr XIX/1/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu na 2004 r 2053
700 nr XIII/82/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2003 r 2055
701 nr XVII/141/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie wysokości wskaźników potrzebnych do ustalenia kwoty dodatku mieszkaniowego 2056
702 nr XI/121/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 2056
703 nr XII/137/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wysokości wskaźników niezbędnych do ustalenia kwoty dodatku mieszkaniowego 2058
704 nr XIV/76/04 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowo na rok 2004 2058
705 nr XIV/78/04 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2059
706 nr XIV/79/04 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków poniesionych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego 2060
707 nr XII/67/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2004 r 2061
708 nr XII/69/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przy ustalaniu dodatków mieszkaniowych 2061
709 nr XII/70/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania nieruchomości gruntowych i budynków stanowiących własność Gminy Papowo Biskupie w dzierżawę oraz określenia wysokości stawek czynszów 2062
710 nr XII/71/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2063
711 nr XII/73/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu 2064
712 nr XIII/82/2004 Rady Gminy Czernikowo z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Czernikowie 2064
713 nr XIII/83/2004 Rady Gminy Czernikowo z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół w Czernikowie 2064
714 nr XII/58/2004 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2004 r 2065
715 nr XIII/136/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Kowalewie 2066
716 nr XIII/137/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rynarzewie 2071
717 nr XIII/138/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Szubin 2072
718 nr XVI/133/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na 2004 r 2073
719 nr XVI/2/189/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych 2074
720 nr XVI/3/190/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2004 r 2076
721 nr XVIII/217/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Inowrocławia na 2004 r 2077
722 nr XVIII/220/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska 2078
723 nr XVIII/226/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie nadania ulicy nazwy Jesionowa 2080
724 nr XI/86/04 Rady Gminy Stolno z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 2082
725 nr XI/88/04 Rady Gminy Stolno z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przy ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych 2082
726 nr XI/56/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 2083
727 nr XIV/69/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2004 2083
728 nr XIV/86/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie zmian statutu Gminy Obrowo 2084
729 nr XVI/247/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Lubicz, zbywanych na rzecz najemców oraz od ceny sprzedaży gruntów (udziału w nieruchomości wspólnej), zbywanych łącznie z lokalami 2084
730 nr XVI/248/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie wysokości czynszu regulowanego dla lokali mieszkalnych Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Toruniu 2085
731 nr XVI/249/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec 2085
732 nr XVI/250/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec 2086
733 nr XX/107/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r 2086
734 nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2004 r 2087
735 nr XVI/98/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań 2088
736 nr XII/67/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r 2091
737 nr XII/69/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania 2092
POROZUMIENIA:
738 aneks nr 1 z dnia 31 grudnia 2003 r. do porozumienia z dnia 8 września 2003 r. zawartego pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy a Miastem Inowrocław w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej 2093
739 zawarte w dniu 11 lutego 2004 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Bukowiec w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 2094
740 zawarte w dniu 23 lutego 2004 r. pomiędzy Gminą Chełmno, a Gminą Miasta Chełmna w sprawie zaopatrzenia w wodę miejscowości Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe Łunawy i Wielkie Łunawy, położonych na terenie Gminy Chełmno z sieci wodociągowej Gminy Miasta Chełmna 2095
POBIERZ

Opublikowane: 2004-04-14
Ostatnia modyfikacja: 2004-04-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]