Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 42 Bydgoszcz, 31 marzec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
658 nr XVIII/93/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1968
659 nr XVIII/94/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie zasad przyjmowania odpadów komunalnych oraz ustalania opłaty za przyjmowanie ich na gminnym składowisku w Barcinie Wsi 1968
660 nr XV/114/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1969
661 nr XV/115/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów usługowych i zakładów gastronomicznych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia 1969
662 nr XV/117/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania zlecone, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania 1970
663 nr XV/118/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasad i kryteriów gospodarowania zasobem miasta oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 1971
664 nr XV/119/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad polityki czynszowej w latach 2002-2006 1972
665 nr XV/120/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego 1973
666 nr 365/04 Rady Miasta Torunia z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270/03 Rady Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Miasta Torunia 1973
667 nr 370/04 Rady Miasta Torunia z dnia 4 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym i udzielania bonifikat 1974
668 nr 371/04 Rady Miasta Torunia z dnia 4 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym i udzielenia bonifikat od ceny zbycia 1974
669 nr XVII/115/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelno 1975
670 nr XVII/116/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Strzelno - Gminnego Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Przyjezierzu oraz nadania jej Statutu 1976
671 nr XVII/117/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2004 r 1978
672 nr XIV/119/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2004 r 1979
673 nr XVII/121/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego GAL–BUD Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie 1980
674 nr XIV/82/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2004 1981
675 nr XIV/84/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2005 oraz ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu na obszarze Miasta i Gminy Łasin 1982
676 nr XI/79/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1984
677 nr XI/80/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych 1985
678 nr XVI/123/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2004 1986
INFORMACJE:
679 zarządzenie nr 210/2004 Wójta Gminy Osięciny z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 1987
680 zarządzenie nr 1/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za rok 2003 1988
681 zarządzenie nr 74/2004 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2003 r 1988
682 zarządzenie nr 1/04 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 18 marca 2004 r w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2003 r 1989
683 zarządzenie nr 45/2004 Wójta Gminy Bytoń z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2003 r 1989
684 zarządzenie nr 10/2004 Starosty Lipnowskiego z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2004 r 1990
685 zarządzenie nr 9/2004 Starosty Radziejowskiego z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w powiecie radziejowskim 1990
686 zarządzenie nr 10/2004 Starosty Radziejowskiego z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w powiecie radziejowskim 1991
687 zarządzenie nr 4/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej 1991
688 zarządzenie nr 5/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej 1991
689 zarządzenie nr 31/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej i dziecka w placówkach opiekuńczo-wychwawczych we Włocławku w 2004 r 1992
690 obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Żnińskiego 1992
691 ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej i wychowanka w domu dziecka 1992
692 sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2003 1993
POBIERZ

Opublikowane: 2004-04-07
Ostatnia modyfikacja: 2004-04-07
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]