Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 38 Bydgoszcz, 25 marzec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
570 nr XVI/131/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2004 r 1793
571 nr XII/69/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalania budżetu Gminy Wąpielsk na 2004 r 1794
572 nr XVI/157/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sępólnie Krajeńskim 1795
573 nr XVI/158/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany stawek opłaty targowej 1796
574 nr XIII/86/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2004 r. 1796
575 nr XIX/113/04 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2004 1797
576 nr XIX/114/04 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wysokości dodatku mieszkaniowego 1798
577 nr XV/2/182/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Mrocza liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 1799
578 nr XV/3/183/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego do obliczania dodatku mieszkaniowego 1799
579 nr XIII/4/2004 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego 1799
580 nr XIV/101/04 Rady Miasta Rypina z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Rypina 1800
581 nr XIV/104/04 Rady Miasta Rypina z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty oraz spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 1802
582 nr XIV/106/04 Rady Miasta Rypina z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Rypina oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 1803
583 nr XVI/72/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1804
584 nr XI/84/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2004 1805
585 nr XIII/94/04 Rady Gminy Lubanie z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na 2004 r 1805
586 nr XI/46/04 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1806
587 nr XI/47/04 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Chrostkowo 1807
588 nr XVIII/217/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r 1811
589 nr XVIII/220/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1811
590 nr XVIII/237/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 1812
591 nr XVIII/239/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 1813
592 nr XIII/49/04 Rady Gminy Choceń z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych z budżetu Gminy Choceń 1813
593 nr XIII/117/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2004 r 1814
594 nr XII/3/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1816
595 nr XIII/74/2004 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1816
596 nr XVIII/117/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu 1817
597 nr 90/XI/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 1818
598 nr 91/XI/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1818
599 nr 93/XI/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od osób, które dokonują go po raz pierwszy oraz zwolnienia od opłaty osób uzupełniających brakujące dane w ewidencji działalności gospodarczej 1819
600 nr 94/XI/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego 1820
601 nr XII/111/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Chełmińskiego 1820
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
602 z dnia 23 marca 2004 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1822
POROZUMIENIA:
603 nr 1 zawarte w dniu 7 stycznia 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Chełmnie a Wójtem Gminy Kijewa Królewskiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych Gminie Kijewo Królewskie 1822
604 nr 1 zawarte w dniu 7 stycznia 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Chełmnie a Wójtem Gminy Unisław w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych Gminie Unisław 1823
605 nr 1 zawarte w dniu 7 stycznia 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Chełmnie a Wójtem Gminy Papowo Biskupie w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych Gminie Papowo Biskupie 1824
606 nr 1 zawarte w dniu 7 stycznia 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Chełmnie a Wójtem Gminy Lisewo w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych Gminie Lisewo 1825
607 nr 1 zawarte w dniu 7 stycznia 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Chełmnie a Wójtem Gminy Stolno w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych Gminie Stolno 1826
608 zawarte w dniu 7 stycznia 2004 r. pomiędzy Powiatem Chełmińskim a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu w sprawie udzielania porad i diagnozowania dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 1827
INFORMACJE:
609 sprawozdanie Starosty Żnińskiego z dnia 12 stycznia 2004 r. z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za 2003 r 1828
610 sprawozdanie Starosty Bydgoskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 r 1830
611 sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Świeckiego za rok 2003 1832
612 sprawozdanie Starosty Powiatu Grudziądzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003 1833
613 zarządzenie nr 56/04 Wójta Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 1834
614 ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej oraz miesięcznych kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1834
615 zarządzenie nr 2/2004 Starosty Rypińskiego z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu na rok kalendarzowy 2004 1834
616 ogłoszenie Starosty Rypińskiego w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 1835
617 zarządzenie nr 3/2004 Starosty Mogileńskiego z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach 1835
618 zarządzenie nr 48/04 Prezydenta Grudziądza z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1835
619 zarządzenie nr 49/04 Prezydenta Grudziądza z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 1835
620 zarządzenie nr 9/2004 Starosty Chełmińskiego z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w powiatowych domach pomocy społecznej w 2004 r 1836
621 zarządzenie nr 10/2004 Starosty Chełmińskiego z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka w Chełmnie 2004 r 1836
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-29
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-29
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]