Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 33 Bydgoszcz, 15 marzec 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
475 nr 6/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. uchylające rozporządzenie nr 26/2003 w sprawie zwalczania wścieklizny 1588
476 nr 7/2004 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tych upraw w 2004 roku 1588
477 nr 10/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 1589
478 nr 17/2004 z dnia 8 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny 1590
UCHWAŁY:
479 nr XII/72/2003 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2004 r 1590
480 nr 58/2004 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przestawionego przez Radę Miasta w Ciechocinku w uchwale budżetowej gminy na 2004 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1591
481 nr XIV/134/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2004 r 1591
482 nr XIII/112/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości wskaźników niezbędnych do ustalenia kwoty dodatku mieszkaniowego 1592
483 nr XI/81/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2004 r 1593
484 nr 2/K/2004 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Więcbork na 2004 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 1594
485 nr XI/79/04 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań 1594
486 nr XI/80/04 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2004 r 1596
487 nr XII/86/2004 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1597
488 nr XV/93/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1598
489 nr 357/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 1599
490 nr 358/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Toruniu 1601
491 nr XII/147/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i zakładów budżetowych na 2004 r 1603
492 nr XII/150/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych na rzecz ich najemców oraz określenia zasad ich sprzedaży 1604
493 nr XIV/98/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Nowe na 2004 r 1604
494 nr XIV/104/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego 1605
495 nr XV/86/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/30/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 r. dotyczącej utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego 1606
496 nr XV/88/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego 1606
497 nr 1/04 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na obniżenie wysokości dodatku mieszkaniowego 1606
498 nr 2/04 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia pomocy społecznej w postaci posiłków wydawanych w ramach zadań własnych gminy 1607
499 nr 3/04 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące 1607
500 nr XV/116/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia 1608
501 nr XII/58/2004 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2004 r 1609
502 nr XVII/95/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1610
503 nr XII/87/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1611
504 nr XV/103/2004 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2004 r 1612
505 nr 3/2004 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubicz na 2004 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 1613
506 nr XVIII/147/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 r 1614
POROZUMIENIE
507 z dnia 2 lutego 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego a Gminą Czernikowo w sprawie założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej 1615
INFORMACJE:
508 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2003 1615
509 obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2004 r 1616
510 zarządzenie nr 6/2004 Starosty Inowrocławskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2004 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski 1617
511 sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003 1617
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-18
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-18
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]