Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 28 Bydgoszcz, 05 marzec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
378 nr XI/56/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 1375
379 nr XI/66/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1377
380 nr XI/69/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od uiszczenia opłaty stałej pobieranej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1379
381 nr XIV/105/2003 Rady Miasta w Golubiu-Dobrzyniu dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany obwodów publicznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Zamkowa 19 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu ul. Żeromskiego 11 1379
382 nr XII/85/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej za potwierdzenie daty pewnej 1379
383 nr XII/87/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m3 nieczystości przyjmowanych na gminne wysypisko nieczystości w miejscowości Kucerz 1380
384 nr XV/63/2003 Rady Miejskiej Kowala z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kowal 1380
385 nr XV/65/2003 Rady Miejskiej Kowala z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za wywóz nieczystości stałych na terenie Miasta Kowala 1382
386 nr XIV/72/03 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów 1382
387 nr XIV/74/03 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany statutu powiatu 1383
388 nr XVI/81/03 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne 1384
389 nr XVI/82/03 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn 1384
390 nr XVI/140/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tucholi 1389
391 nr XV/100/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 1389
392 nr XV/101/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 1389
393 nr XV/102/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno 1397
394 nr XV/103/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne dla zasobów mieszkaniowych Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie 1398
395 nr XV/104/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Wąbrzeźno 1398
396 nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na 2004 r 1399
397 nr XVI/110/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska 1400
398 nr XVI/112/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 1401
399 nr XVI/113/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego 1401
400 nr XVI/114/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 1402
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-16
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-16
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]