Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 25 Bydgoszcz, 01 marzec 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
299 nr 11/2004 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb 1215
UCHWAŁY:
300 nr 238/03 Rady Miasta Torunia z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej terenów oznaczonych symbolami: P 38 KU i P 39 ZP położonych przy ul. Poznańskiej 1219
301 nr 241/03 Rady Miasta Torunia z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dotyczącej obszaru dotychczas oznaczonego symbolami: S34ZP i S35PP, ograniczonego ul. Broniewskiego, ul. Szosa Bydgoska i istniejącym osiedlem „Zieleniec” 1223
302 nr XIII/81/03 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) o uprawnieniach szkół publicznych 1226
303 nr 263/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1227
304 nr XIV/101/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/278/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna 1228
305 nr XII/105/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w Kobylarni i Prądocinie 1229
306 nr XIV/105/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie do wydawania decyzji administracyjnych 1229
307 nr XI/93/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łabiszyn 1229
308 nr XIII/71/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Sicienku 1230
309 nr XIII/72/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sicienko 1232
310 nr XIII/74/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sicienko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1233
311 nr XII/50/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia trybu przyznawania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym na terenie Gminy Sadki 1234
312 nr XV/62//2003 Rady Miejskiej Kowala z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Kowal 1235
313 nr XV/96/03 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym 1238
314 nr XVI/157/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią 1239
315 nr 82/X/03 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso 1239
316 nr XI/61/2003 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy w Dąbrowie nr X/54/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2004 1239
317 nr XII/88/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz udzielenie innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych 1240
318 nr XIII/85/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym 1241
319 nr XIV/3/175/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza 1241
320 nr XIV/7/179/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso 1244
321 nr XIV/8/180/03 Rady Miejskiej W Mroczy z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/2/138/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych i sposobu ich pobierania w 2004 r. 1244
322 nr XV/132/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy i Miasta Lubraniec obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 1244
323 nr 54/2004 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości, załączonej przez Radę Miasta Lipno do uchwały budżetowej miasta na rok 2004, prognozy kwoty długu 1245
POROZUMIENIA:
324 nr 120 z dnia 1 grudnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim, a Gminą Inowrocław w sprawie przejęcia zadań organu prowadzącego przez Powiat Inowrocławski 1245
325 z dnia 5 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gminie Miasta Toruń 1246
326 z dnia 9 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz 1248
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-10
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]