Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 18 Bydgoszcz, 19 luty 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
190 nr XIV/92/03 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/317/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2007 899
191 nr XIV/94/03 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 września 2003 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 899
192 nr X/55/03 Rady Gminy Sośno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie 899
193 nr X/61/03 Rady Gminy Sośno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sośno 901
194 nr XIII/115/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubrańcu 902
195 nr XIII/116/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu 904
196 nr XII/116/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom 904
197 nr XII/117/2003 r. Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Białe Błota 906
198 nr 168/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata 909
199 nr VIII/76/2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2002 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Obsługi Szkół i nadania statutu 910
200 nr XV/133/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Tuchola 910
201 nr 89/XV/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 1 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobach Gminy Miasta Włocławka 912
202 nr 99/XVI/2003 Rady Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Włocławek 912
203 nr 110/XVI/2003 Rady Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku 918
204 nr IX/56/03 Rady Gminy Topólka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce 918
205 nr X/76/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radziejów 918
206 nr X/122/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 919
207 nr XII/79/03 Rady Miejskiej Chodecz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz 919
208 nr IX/72/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości 919
209 nr X/54/03 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Osie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 921
210 nr X/55/03 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego, znajdującego się w Osiu przy ul. Sportowej 921
211 nr XI/68/2003 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 922
212 nr XVI/193/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r 923
213 nr XVII/138/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Grudziądza oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 924
214 nr XVIII/432/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy fragmentu ulicy 927
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-24
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]