Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 122 Bydgoszcz, 10 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2054 nr XXXIII/776/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Tatrzańskie” w jednostce Fordon w Bydgoszczy 5547
2055 nr XXIII/166/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 128 poz. 1806 z 2003 r 5563
2056 nr XXIII/167/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmian w uchwale nr VII/75/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5563
2057 nr XXIII/169/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych 5563
2058 nr XIX/37/2004 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Sadkach 5566
2059 nr XXIII/257/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 października 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata 5566
2060 nr XXIII/258/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminów ustalających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 5570
2061 nr XIX/108/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa w dzierżawę oraz określenia wysokości stawek czynszów 5573
2062 nr 629/04 Rady Miasta Torunia z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniającą uchwałę nr 390/04 Rady Miasta Torunia w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w Mieście Toruniu 5574
2063 nr 641/04 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 5575
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
2064 z dnia 5 listopada 2004 r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Chełmińskiego 5578
POROZUMIENIE
2065 aneks z dnia 3 listopada 2004 r. do porozumienia zawartego w dniu 3 lipca 2003 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy 5578
POBIERZ

Opublikowane: 2004-12-15
Ostatnia modyfikacja: 2004-12-15
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]