Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 121 Bydgoszcz, 08 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2030 nr XXI/310/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewiden. 102, położonej w obrębie geodezyjnym Zielonka w Gminie Białe Błota 5500
2031 nr XXIII/180/04 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Mogilno 5505
2032 nr XXIII/183/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie 5505
2033 nr XXVI/194/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta Chełmna w 2003 r opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 150 z dnia 17 grudnia 2002 r. pod pozycją 3181 5508
2034 nr XXVI/195/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/127/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych, za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 163 z dnia 12 grudnia 2003 r. pod pozycją 2231 5508
2035 nr XXVI/196/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2002 – 2006 5509
2036 nr XX/132/04 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc społeczną udzielaną w formie dożywiania uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brześć Kujawski 5509
2037 nr XX/133/2004 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/04 z dnia 19-04-2004 roku w sprawie ustalenia bonifikat od cen ustalonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom od dnia 01-03-2004 r. do 28-02-2005 r 5510
2038 nr XV/92/04 Rady Gminy Sośno z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Sośno ich najemcom 5510
2039 nr XV/97/04 Rady Gminy Sośno z dnia 28 października 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 5511
2040 nr XXVII/173/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz niektórych innych podatków, określenia inkasentów, a także wynagrodzeń za inkaso 5513
2041 nr XXVII/174/04 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 5514
2042 nr XXVII/175/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kcyni 5514
2043 nr XXVII/176/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic w Kcyni 5516
2044 nr XVIII/136/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. dz. nr 40/13 znajdującej się na terenie wsi Rojewo 5519
2045 nr XX/106/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin, zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalania oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia najemcom na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie 5523
2046 nr 608/04 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu 5524
2047 nr XXXIV/201/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu 5526
2048 nr XIX/195/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 listopada 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych insygniów samorządowych oraz protokołu flagowego Gminy Żnin 5526
2049 nr XXIX/133/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo-mieszkaniowego o charakterze śródmiejskim zawartego między ulicami Rybacką, Al. 23 Stycznia, Toruńską i Marcinkowskiego, dla terenu oznaczonego symbolem 13 K-P oraz części terenów oznaczonych symbolami 1M-U, 11U-C i 12K 5527
INFORMACJE:
2050 z dnia 2 grudnia 2004 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/298A/2251/W/OPO/2004/AJ i OCC/85A/2251/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem, a także zmiany oznaczenia przedsiębiorcy podanego w obu koncesjach 5533
2051 z dnia 2 grudnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/707A/738/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Zakładów Azotowych Anwil S.A. z siedzibą we Włocławku, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, a także zmiany oznaczenia przedsiębiorcy podanego w koncesji i dystrybucji ciepła 5533
2052 z dnia 2 grudnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-69(5)/2004/2198/III/AS zatwierdzającej taryfę Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” sp. z o.o. z siedzibą w Radziejowie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5534
2053 z dnia 3 grudnia 2004 r. o decyzji Prezesa urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-65(8)/2004/2251/V/AK zatwierdzającej taryfę Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem 5538
POBIERZ

Opublikowane: 2004-12-14
Ostatnia modyfikacja: 2004-12-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]