Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 120 Bydgoszcz, 07 grudzień 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
2014 nr 34/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim 5459
2015 nr 35/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim 5459
2016 nr 36/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim 5460
2017 nr 37/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części województwa kujawsko-pomorskiego 5461
2018 nr 38/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części województwa kujawsko-pomorskiego 5462
2019 nr 39/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w części województwa kujawsko-pomorskiego 5465
UCHWAŁY:
2020 nr XVIII/90/04 Rady Gminy Rypin z dnia 3 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 5467
2021 nr XXI/152/04 Rady Miasta Rypina z dnia 4 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 5468
2022 nr XIX/108/2004 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dożywiania dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zasad zwrotu za świadczenia w formie posiłku 5468
2023 nr XXXVI/790/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów 5469
2024 nr XXXVI/792/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie wyłączenia Oddziałów Przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Bydgoszczy i utworzenia z tych oddziałów Przedszkola nr 46 5484
2025 nr XXXVI/793/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 34 5488
2026 nr XVII/126/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia miejsca funkcjonowania Gminnego Targowiska w Rogowie oraz uchwalenia Regulaminu Targowiska 5489
2027 nr XVI/114/2004 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności 5491
2028 nr XXIII/199/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5491
POROZUMIENIE
2029 zawarte w dniu 19 sierpnia 2004 r. pomiędzy Miastem i Gminą Piotrków Kujawski, a Miastem Włocławek w sprawie udzielenia dotacji celowej 5493
POBIERZ

Opublikowane: 2004-12-10
Ostatnia modyfikacja: 2004-12-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]