Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 118 Bydgoszcz, 02 grudzień 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1988 nr 32/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 5371
1989 nr 33/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użytków ekologicznych 5374
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1990 nr 209/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipnie 5375
UCHWAŁY:
1991 nr XIX/106/04 Rady Gminy Koneck z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Koneck na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 5376
1992 nr XIX/162/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zastępcze usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych 5376
1993 nr XVIII/110/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu 5377
1994 nr XVIII/111/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 października 2004 r. zmieniająca uchwałę nr VII/48/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Chodecz 5378
1995 nr XVIII/113/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 5379
1996 nr XX/107/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 października 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 5380
1997 nr XXV/140/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, i udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa 5381
1998 nr XXVI/333/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 14 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mierzynek, dot. powierzchniowej eksploatacji kruszywa 5381
1999 nr 126/XV/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród” 5386
2000 nr 128/XV/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków dla uczniów 5389
2001 nr XVI/140/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2004 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego dla Miasta Chełmży i Gminy Chełmża oraz zatwierdzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego 5389
2002 nr XVI/141/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat 5391
2003 nr XVI/142/04 Rady Miejskiej Chełmży dnia 27 października 2004 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Miasta Chełmży obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom, rejestracji jego rodzaju, ilości i źródeł pochodzenia 5391
2004 nr XVI/144/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2004 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2005 r 5391
2005 nr XXI/148/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z zakresu zadań własnych w formie dożywiania uczniów 5392
2006 nr XVI/121/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w 2005 r 5392
2007 nr XVI/122/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 5393
2008 nr XVI/123/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej 5394
INFORMACJE:
2009 z dnia 16 listopada 2004 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/989A/2198/W/OPO/2004/AJ i nr PCC/982A/2198/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” sp. z o.o. z siedzibą w Radziejowie określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 5396
2010 z dnia 24 listopada 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-59(8)/2004/710/V/MJ w sprawie zatwierdzenia taryfy na wytwarzanie ciepła ustalonej przez Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S. A. z siedzibą w Brodnicy 5397
2011 z dnia 25 listopada 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-63(8)/2004/273/V/RO w sprawie zatwierdzenia taryfy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję, obrót ciepłem ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy 5400
POBIERZ

Opublikowane: 2004-12-10
Ostatnia modyfikacja: 2004-12-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]