Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 115 Bydgoszcz, 25 listopad 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1958 nr 232/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 41/2, 421/3 położonej we wsi Gruczno Gmina Świecie 5251
1959 nr 233/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 53/1, 53/2 położonych we wsi Dworzysko Gmina Świecie 5264
1960 nr XXXI/191/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Inowrocław 5275
1961 nr XXXII/193/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 13 i 14 września 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/184/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej i jej poboru i zwolnień za wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław 5275
1962 nr XXXII/196/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 13 i 14 września 2004 r. zmieniająca uchwałę z dnia 30 lipca 2004 r. nr XXXI/191/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Inowrocław 5276
1963 nr 594/04 Rady Miasta Torunia z dnia 14 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Grudziądzkiej i Pod Dębową Górą w Toruniu 5276
1964 nr XXVII/333/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko–Pomorskiego na 2004 r 5283
1965 nr XXVII/334/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5284
1966 nr XVII/122/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania uprawnionego do tego organu 5285
1967 nr XVII/114/04 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 października 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2007 5285
1968 nr XXIII/162/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 5286
1969 nr XXIII/163/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 5286
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1970 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta Gminy Jeziora Wielkie 5287
INFORMACJA
1971 z dnia 18 listopada 2004 r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło 5288
POBIERZ

Opublikowane: 2004-11-30
Ostatnia modyfikacja: 2004-11-30
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]