Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 114 Bydgoszcz, 20 listopad 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1932 nr XV/80/04 Rady Gminy Lipno z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno 5215
1933 nr XII/80/04 Rady Gminy Topólka z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce 5219
1934 nr XXI/130/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nakielskiego 5221
1935 nr XVII/108/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skępe” 5221
1936 nr XVII/109/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skępe dla wybranego obszaru obejmującego tereny rolne przy kompleksie leśnym we wsi Lubówiec dla inwestycji celu publicznego z przeznaczeniem na cele funkcji urządzeń gospodarki odpadowej - składowisko odpadów stałych 5227
1937 nr XXIII/161/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych położonych na terenie Gminy Gniewkowo 5235
1938 nr XXIII/162/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gniewkowo, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, będących w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży 5235
1939 nr XVI/107/04 Rady Gminy Gruta z dnia 26 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5236
1940 nr XXVIII/126/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy - Miasto Grudziądz i wniesionych aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu 5237
1941 nr XV/138/04 Rady Gminy Stolno z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 5237
1942 nr XV/141/04 Rady Gminy Stolno z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w Gminie Stolno 5238
1943 nr XV/142/04 Rady Gminy Stolno z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stolno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 5239
1944 nr XVII/128/2004 Rady Powiatu w Żninie z dnia 14 października 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego w Żninie 5239
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1945 z dnia 8 listopada 2004 r. o zmianach w składzie rady powiatu 5240
POROZUMIENIA:
1946 zawarte w dniu 26 marca 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem i Gminą Solec Kujawski w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta i Gminy Solec Kujawski przez Przedszkole Niepubliczne „Zameczek” przy ulicy Izerskiej 7 w Bydgoszczy 5240
1947 zawarte w dniu 26 marca 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Białe Błota w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Białe Błota przez Przedszkole Niepubliczne „Zameczek” w Bydgoszczy ul. Izerska 7 5241
1948 zawarte w dniu 29 kwietnia 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Osielsko przez Przedszkole Niepubliczne „Zameczek” przy ulicy Izerskiej 7 w Bydgoszczy 5241
1949 zawarte w dniu 30 kwietnia 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim w sprawie wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Bydgoskiego ziemskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy 5242
1950 zawarte w dniu 25 maja 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Świeckiego przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy 5243
1951 zawarte w dniu 25 maja 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Świeckiego przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy 5244
1952 zawarte w dniu 27 maja 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem i Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 5244
1953 zawarte w dniu 27 maja 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Białe Błota w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Białe Błota przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 5245
1954 zawarte w dniu 17 czerwca 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Nakielskim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Nakielskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy 5246
1955 zawarte w dniu 1 września 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Powiatem Tucholskim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Tucholskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy 5246
1956 zawarte w dniu 30 września 2004 r w pomiędzy Miastem i Gminą Solec Kujawski, a Miastem Bydgoszcz sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta Bydgoszczy przez Przedszkole Niepubliczne „Reksio” przy ul. Bohaterów Września 5 w Solcu Kujawskim 5247
1957 zawarte w dniu 30 września 2004 r. pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta Bydgoszcz przez publiczne i niepubliczne przedszkola, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Gmina Nakło nad Notecią 5248
POBIERZ

Opublikowane: 2004-11-23
Ostatnia modyfikacja: 2004-11-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]