Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 111 Bydgoszcz, 05 listopad 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1888 nr 29/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego 5068
1889 nr 30/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia 5071
1890 nr 31/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powiększenia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego 5072
UCHWAŁY:
1891 nr 36/2004 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wąbrzeźno na 2004 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 5074
1892 nr XXVI/155/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłat za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 5074
1893 nr XXIV/297/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej między ul. Szymborską i ul. Marulewską w Inowrocławiu na terenie oznaczonym symbolem „11 MW” przy ul. Szymborskiej 5075
1894 nr XXIII/113/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XIII/61/03 z dnia 27 września 2003 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 5078
1895 nr XXVII/212/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim 5078
1896 nr XVIII/98/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie 5080
1897 nr XXIV/229/04 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Trzeciewnica 5083
1898 nr XXIV/231/04 Rady Miejskiej Nakle nad Notecią z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/526/2002 z dnia 29 stycznia 2002 r dotyczącej Wieloletniego Programu Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym Gminy Nakło nad Notecią na lata 2002-2006 5085
1899 nr XX/83/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji i przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożdzienicy 5085
1900 nr XXVI/212/2004 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 5085
1901 nr XXI/308/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 października 2004 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Białych Błotach 5086
1902 nr XVIII-108/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji 5086
1903 nr XVIII-115/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 października 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zbywanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych 5088
1904 nr XVIII-117/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 października 2004 r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie 5088
1905 nr XVIII-118/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 października 2004 r. w sprawie ustalenia ceny godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe i trybu pobierania opłat jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi 5089
1906 nr XIV-73/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 października 2004 r. w sprawie Przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie 5090
1907 nr XIV-77/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 października 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nieszawa zbywanych na rzecz najemców 5092
1908 nr XIV-78/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali mieszkalnych ich dzierżawcom świadczącym usługi zdrowotne na terenie Miasta Nieszawa 5092
1909 nr XIX/163/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14 października 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kamień Krajeński 5092
1910 nr XXII/122/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łysomice na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 5096
1911 nr XXIV/215/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 2004 r. w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie ich najemcom oraz sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale 5096
1912 nr XXVI/215/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 października 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 5097
1913 nr XXVI/219/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 5099
1914 nr XXIII/8/250/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 października 2004 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 5100
1915 nr XXII/222/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego z 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w przebudowywanym i nadbudowywanym ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego budynku przy ulicy Nowa Kolonia 10 w Brodnicy 5102
1916 nr XXIV/116/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 5103
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1917 z dnia 25 października 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pruszczu 5104
POROZUMIENIA:
1918 nr 94/2004 z dnia 7 października 2004 r. pomiędzy Gminą i Miastem Janikowo a Powiatem Inowrocławskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej 5104
1919 nr 98/2004 w dniu 6 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocław w sprawie przyznania tymczasowego miejsca noclegowego 5105
1920 komunalne zawarte w dniu 27 października 2004 r. pomiędzy Gminą Zakrzewo a Gminą Bądkowo w sprawie wspólnej eksploatacji, konserwacji, remontów, modernizacji i inwestycji ujęć wody w Siniarzewie i Sędzinie do zabezpieczenia potrzeb w wodę obu Gmin 5105
POBIERZ

Opublikowane: 2004-11-16
Ostatnia modyfikacja: 2004-11-16
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]