Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 110 Bydgoszcz, 02 listopad 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1859 nr XVIII/95/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej uzupełniających brakujące w ewidencji dane 5036
1860 nr XIX/98/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej uzupełniających brakujące w ewidencji dane 5036
1861 nr XIX/99/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/78/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności gminy, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych 5036
1862 nr XXIII/280/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej dla obszaru położonego w Inowrocławiu przy ul. Niemojewskich 5037
1863 nr XV/80/04 Rady Miejskiej w Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 5040
1864 nr 58/XXIV/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Włocławek oraz wskazania organów do tego uprawnionych 5040
1865 nr XX/105/2004 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ustalenia warunków i przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze 5042
1866 nr XX/106/2004 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 5043
1867 nr XVI/17/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 17 września 2004 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5044
1868 nr XVI/19/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 17 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 5045
1869 nr XXVII/240/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Samorządowej w Zelgnie oraz zmiany uchwały nr XIII/76/91 Rady Gminy w Chełmży z dnia 2 października 1991 r 5046
1870 nr XV/143/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenie z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku dla uczniów 5048
1871 nr XV/145/2004 r. Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2004 r. w sprawie określenia zasad i wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 5048
1872 nr XV/146/2004 r. Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 5049
1873 nr XIV/99/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 5049
1874 nr XIV/103/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie określenia liczby licencji na krajowy drogowy transport osób taksówką przeznaczonych do wydania w 2005 r 5050
1875 nr VI/45/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci w szkole 5050
1876 nr VI/46/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 5051
1877 nr VI/48/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 5052
1878 nr VI/49/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2004 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 5053
1879 nr XIV/157/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, sposobu sprawienia pogrzebu ze środków pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej 5053
1880 nr XIV/158/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 5054
1881 nr XVI/83/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej będących własnością Gminy Radziejów 5055
1882 nr XXII/94/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Brzuze 5055
1883 nr XIV/97/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 7 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach 5056
1884 nr 599/04 Rady Miasta Torunia z dnia 14 października 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” 5057
1885 nr 601/04 Rady Miasta Torunia z dnia 14 października 2004 r. w sprawie określenia na 2005 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 5058
INFORMACJE:
1886 zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych 5058
1887 z dnia 21 października 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/983B/2579/W/OPO/2004/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła prowadzonej przez przedsiębiorcę KAROR Mirosław Szubatowski i Spółka sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy 5062
POBIERZ

Opublikowane: 2004-11-08
Ostatnia modyfikacja: 2004-11-08
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]