Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 109 Bydgoszcz, 27 paĽdziernik 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁA
1839 nr XVI/95/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tłuchowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 5003
1840 nr XVII/91/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 8 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu 5003
1841 nr XVII/92/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 8 września 2004 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 5006
1842 nr XVII/93/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu 5007
1843 nr XVII/94/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 8 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 5008
1844 nr XVII/95/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Bytoń 5009
1845 nr XV/106/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/101/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobie ich rozliczania 5010
1846 nr XV/112/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 września 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 5011
1847 nr XXII/4/239/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/269/98 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 kwietnia 1998 r. dotyczącej zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 5011
1848 nrXXIII/211/2004 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale 5012
1849 nr XXI/117/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/147/2000 w sprawie regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego dodatków do wynagrodzenia i nagród 5012
1850 nr XXI/121/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 5013
1851 nr XXI/122/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 5014
1852 nr XXI/305/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 października 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom 5014
1853 nr XXI/306/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 października 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom 5017
1854 nr XXI/309/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 października 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota 5019
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1855 z dnia 11 października 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrowie 5029
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1856 z dnia 11 października 2004 r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Rypinie 5030
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
1857 z dnia 8 października 2004 r. o możliwości zgłaszania kandydatów celem uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy 5030
INFORMACJA
1858 z dnia 15 października 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/993B/2579/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany warunków koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła 5030
POBIERZ

Opublikowane: 2004-11-03
Ostatnia modyfikacja: 2004-11-03
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]