Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 108 Bydgoszcz, 18 paĽdziernik 2004
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1818 nr 179/2004 z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzozie 4975
UCHWAŁY:
1819 nr XIX/124/04 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski 4976
1820 nr XIX/125/04 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ustalenia zasad wykonywania takich usług przez gminę w trybie zastępczym 4979
1821 nr XIX/126/04 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej 4980
1822 nr XVII/94/2004 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 września 2004 r. zmieniająca uchwałę o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążku 4981
1823 nr XXVI/98/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 września 2004 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Robót Publicznych i utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Użyteczności Publicznej 4981
1824 nr XXVI/110/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 4982
1825 nr XXVI/111/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 4983
1826 nr XXVI/112/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 wrzenia 2004 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4984
1827 nr XXVI/113/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej 4985
1828 nr XXVI/114/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 4986
1829 nr XXVI/117/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie Gminy-Miasto Grudziądz 4987
1830 nr XXVI/152/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni we wsi Serock 4987
1831 nr XIV/155/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu 4992
1832 nr XIV/156/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 4992
1833 nr XV/110/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 września2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy 4994
1834 nr 241/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 217/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych 4994
1835 nr XVII/69/2004 Rady Gminy w Osieku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za uzupełnienie przedmiotu działalności określonej według numeru Polskiej Klasyfikacji Działalności i numeru PESEL we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 4995
1836 nr XXII/163/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Golub-Dobrzyń z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych 4995
1837 nr XIX/123/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 4996
1838 nr XIX/125/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 7 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie 4997
POBIERZ

Opublikowane: 2004-10-21
Ostatnia modyfikacja: 2004-10-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]