Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 106 Bydgoszcz, 12 paĽdziernik 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1796 nr XVI/154/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki – Nowa w Janowcu Wielkopolskim 4918
1797 nr XVII/132/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Płonkowo, dotyczącej terenu przeznaczonego na cele zabudowy produkcyjno – usługowo – handlowo – marketingowej 4929
1798 nr XXII/150/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 16 września 2004 r. w sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska 4933
1799 nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 16 września 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży gruntów komunalnych przeznaczonych pod wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe 4933
1800 nr XVIII/181/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 września 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej w Żninie 4934
1801 nr XVIII/185/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sprostowania nazwiska w nazwie ulicy położonej w Żninie 4935
1802 nr XX/200/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 4935
1803 nr XX/210/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 września 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny 4935
POROZUMIENIE
1804 zawarte w dniu 8 lipca 2004 r. pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Żnin w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Żninie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żnińskiego 4936
INFORMACJA
1805 z dnia 28 września 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/383D/1333/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Elektrociepłowni „Toruń” S.A. z siedzibą w Toruniu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 4938
POBIERZ

Opublikowane: 2004-10-15
Ostatnia modyfikacja: 2004-10-15
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]