Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 100 Bydgoszcz, 23 wrzesień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1717 nr XIV/124/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej 4643
1718 nr XIV/125/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej 4643
1719 nr XVIII/101/04 Rady Gminy Koneck z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla terenu Gminy Koneck 4644
1720 nr XVIII/103/04 Rady Gminy Koneck z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Konecku 4644
1721 nr XVIII/104/04 Rady Gminy Koneck z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku 4646
1722 nr XVIII/97/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (tereny przemysłowe i tereny działalności gospodarczej) 4647
1723 nr XVIII/119/04 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz granic ich obwodów 4654
1724 nr XVIII/120/04 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń 4654
1725 nr XXI/3/230/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminu placu zabaw 4655
1726 nr XXIII/221/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/526/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Nakło nad Notecią na lata 2002-2006 4656
1727 nr XXIII/222/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią 4656
1728 nr XIX/98/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenie z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku 4659
1729 nr XXV/304/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2004 r 4660
1730 nr XVIII/160/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Kamieniu Krajeńskim 4661
1731 nr XXIII/205/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 4663
1732 nr XVIII/98/2004 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 3 września 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 4664
1733 nr XIV/117/04 Rady Gminy Stolno z dnia 4 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie 4665
1734 nr XV/70/2004 Rady Gminy Rogóźno z dnia 8 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za pomniki przyrody 4666
1735 nr 220/2004 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy w Wagańcu w uchwale budżetowej gminy na rok 2004 oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 4667
POROZUMIENIA:
1736 nr 1/2004 zawarte w dniu 29 kwietnia 2004 r. pomiędzy Gminą Miasta Radziejów a Gminą Miasta Włocławek w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku 4667
1737 zawarte w dniu 30 czerwca 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Radziejowie, a Miastem Radziejów w sprawie rozszerzenia świadczenia usług Powiatowego Punktu Konsultacyjnego, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 4668
1738 zawarte w dniu 12 sierpnia 2004 r. pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim a Gminą Miejską w Nieszawie w sprawie przekazania przez Powiat Aleksandrowski zadań z zakresu prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego 4669
POBIERZ

Opublikowane: 2004-09-27
Ostatnia modyfikacja: 2004-09-27
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]