Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 61 Bydgoszcz, 24 czerwiec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1003 nr VII/104/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok 2835
1004 nr VII/132/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy i wskazania organów do tego uprawnionych 2837
1005 nr VII/134/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bydgoszczy 2838
1006 nr VIII/156/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 2841
1007 nr VII/69/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Pakoskiej w Inowrocławiu 2841
1008 nr VII/45/03 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Watorowo i Kiełp obejmującej teren pod lotnisko sportowo-rekreacyjne z dopuszczeniem lotów do celów dyspozycyjnych 2849
1009 nr V/72/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 14/4 we wsi Flantrowo 2853
1010 nr V/73/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 257/1 w Janowcu Wielkopolskim 2858
1011 nr IX/53/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie 2862
INFORMACJE:
1012 z dnia 29 maja 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/13D/250/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu działalności prowadzonej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 2864
1013 z dnia 2 czerwca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/766-A/4/2003/III/AgS zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy na przesyłanie i dystrybucję ciepła, a także obrót ciepłem 2865
1014 z dnia 3 czerwca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1333-A/6/2003/II/AS zmieniającej decyzję o zatwierdzeniu taryfy dla Elektrociepłowni 2869
1015 z dnia 10 czerwca 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/182B/766/W/OPO/2003/AJ i nr OCC/59B/766/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany formy prawnej Zakładów Chemicznych Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła 2871
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]