Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 140 Bydgoszcz, 19 listopad 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1902 nr VII/83/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zastępcze usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 6675
1903 nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez Gminę Janowiec Wielkopolski Niepublicznej Szkole Podstawowej w Laskowie działającej na prawach szkoły publicznej 6675
1904 nr 133/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi do wsi Chrystkowo do kategorii dróg gminnych 6676
1905 nr VII/48/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radziejów 6676
1906 nr X/91/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 września 2003 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej 6680
1907 nr X/94/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany granic sołectw Brzoza i Prądocin polegającej na włączeniu do sołectwa Prądocin osady Chmielniki 6681
1908 nr X/95/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/301/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2002-2006 6682
1909 nr VIII/14/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 9 września 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów 6685
1910 nr VII/49/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Gminy Pakość i wskazania organów do tego uprawnionych 6685
1911 nr VII/54/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2003 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania świadczeń pomocy społecznej 6686
1912 nr VII/82/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Żnin - osiedli w Mieście Żninie i nadania im statutów 6687
1913 nr VIII/100/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Żnin – osiedli w Mieście Żninie i nadania im statutów 6687
1914 nr XII/76/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 września 2003 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmna 6718
1915 nr 206/03 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 6718
1916 nr 207/03 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu regulowanego w budynku przy ul. Krasińskiego 38/40 realizowanym przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Toruniu 6719
1917 nr 208/03 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń 6719
POBIERZ

Opublikowane: 2003-12-04
Ostatnia modyfikacja: 2003-12-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]