Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 128 Bydgoszcz, 30 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1804 nr IV/26/03 Rady Gminy Osie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osie 6079
1805 nr VI/35/03 Rady Gminy Osie z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Osie 6087
1806 nr X/94/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu 6088
1807 nr X/231/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy fragmentu ulicy 6090
1808 nr VII/53/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych 6092
1809 nr VII/56/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 6092
1810 nr VII/57/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Janikowa 6093
1811 nr VIII/53/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2011” 6094
1812 nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty/ modernizację części wspólnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Solec Kujawski 6102
1813 nr VII/50/03 Rady Gminy Śliwice z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2007 6103
1814 nr VII/52/03 Rady Gminy Śliwice z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach 6106
1815 nr XI/60/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno - obwodnica Miasta Wąbrzeźno, od drogi wojewódzkiej Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń do drogi wojewódzkiej Wąbrzeźno-Grudziądz, na obszarze wsi Wałycz, Czystochleb, Cymbark i Jarantowice 6107
INFORMACJE:
1816 zarządzenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2002 r 6116
1817 sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2002 r 6119
1818 sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2002 r 6119
1819 skrócone sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2002 r 6120
1820 sprawozdanie z wykonania budżetu Miasto-Gminy Radzyń Chełmiński za 2002 r 6121
POBIERZ

Opublikowane: 2003-11-21
Ostatnia modyfikacja: 2003-11-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]