Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 113 Bydgoszcz, 08 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1599 nr VI/42/2003 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golub-Dobrzyń 5426
1600 nr VII/40/03 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bytoń 5428
1601 nr 36/03 Rady Gminy Rypin z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Rypin 5430
1602 nr 41/03 Rady Gminy Rypin z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 5441
1603 nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejów 5441
1604 nr IX/79/2003 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych 5455
1605 nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka 5456
1606 nr IX/83/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/141/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie utworzenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka Obszaru Chronionego Krajobrazu pod nazwą „Łąki Nadnoteckie” 5467
1607 nr IX/85/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu budowy ulic 5469
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-29
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-29
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]