Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 80 Bydgoszcz, 28 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1632 nr XXX/204/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/172/2000 Rady Gminy Rojewo z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Rojewo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 4384
1633 nr XXV/247/52/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 września 2001 r. w sprawie uznania pomnika przyrody. 4384
1634 nr XXV/167/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 4385
1635 nr XXXIII/282/2002 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie 4385
1636 nr XXXIII/283/2002 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od dokonania zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. 4386
1637 nr XXXII/256/02 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, przeznaczonych lub wykorzystywanych na 4386
1638 nr XXV/146/02 Rady Gminy w Świeciu n/Osą z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zwolnienia od opłat wniosków o wpis i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 4386
1639 nr XXXV/242/2002 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 4387
1640 nr XXIX/162/2002 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/137/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 4389
1641 nr XXVII/130/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw związanych z branżą rolno-spożywczą. 4390
1642 nr XXVI/254/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno. 4390
1643 nr XXXIV/289/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 29 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku. 4392
1644 nr XXXVI/339/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Gminnej. 4392
1645 nr LI/467/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/97 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola. 4394
1646 nr LI/469/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 425/98 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalny 4394
1647 nr XXXVIII/297/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/98 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy. 4395
1648 nr XXIX/288/9/02 Rady Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza. 4395
1649 nr XXIX/289/10/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat od właścicieli i użytkowników nieruchomości za zastępcze usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. 4400
1650 nr XXXIV/313/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie. 4401
1651 nr XXXIV/317/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002-2006. 4401
1652 nr XXXIX/474/2002 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica. 4403
1653 nr XLIX/265/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Barcin. 4403
1654 nr XXIV/221/02 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 4407
1655 nr XXIV/222/02 Rady Gminy Śliwice z dni 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Śliwice. 4411
1656 nr XXXVII/244/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej. 4412
1657 nr XXXVII/245/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 4412
1658 nr XXXVII/247/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 4413
1659 nr XLI/196/2002 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 kwietnia 2002 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 4416
1660 nr 212/XXV/02v Rady Gminy w Dragaczu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dragacz. 4416
1661 nr 207/XXV/02 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic obwodów. 4419
1662 nr XXXII/382/2002 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 4419
1663 nr XXXVI/303/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie podziału Sołectwa Ośniszczewko-Zagajewiczki. 4420
1664 nr XXXII/281/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4421
1665 nr XXXII/282/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania. 4421
1666 nr XXI/138/2001 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rogoźnie. 4422
1667 LI/464/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa i komunikacji obszaru części działek nr 1649/1 i nr 1651/10 przy ulicy Plaskosz w Tucholi. 4423
1668 nr 1056/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszaru oznaczonego symbolami: J 64d MN, J 64b RL (część), J 64a ZP (część), położonego przy ulicy Ol 4428
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]