Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 8 Bydgoszcz, 22 luty 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
158 nr XXV/197/2001 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Płużnica. 387
159 nr XXVI/201/01 Rady Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Płużnica. 387
160 nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego. 387
161 nr XXXI/397/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta - rejon koryta Brdy w Koronowie. 399
162 nr XXXVIII/202/01 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodecz dotyczącej wprowadzenia funkcji terenów powierzchniowej eksploatacji (żwirownie) we wsi Mstowo. 408
163 nr XXXVIII/390/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaż 411
164 nr 868/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2001 r. w sprawie przyznawania nieruchomości zamiennych z zasobu nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Toruń w ramach odszkodowania ustalanego w trybie postępowania administracyjnego. 411
165 nr 869/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym i udzielania 412
166 nr 885/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania mie 413
167 XLII/1268/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Bydgoszczy. 413
168 nr XXXV/369/01 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zmiany opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie. 413
169 nr XX/123/01 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2001 r. w sprawie uchwały o opłacie targowej oraz regulaminie targowiska. 414
170 nr XXIX/148/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 414
171 nr XXIX/149/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej. 415
172 nr XXVI/140/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i jej poboru na 2002 r. 415
173 nr XXVI/141/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wykonywane przez podległe radzie gminy organy, a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej. 415
174 nr XXI/241/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad ustalania, poboru i wysokości opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso tej opłaty. 416
175 nr XXI/242/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej oraz określenia zasad poboru i wysokości stawek tych opłat. 416
176 nr XXIII/423/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. 417
177 nr XXIII/424/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/58/94 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opła 417
178 nr XVIII/121/2001 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 418
179 nr XXXIII/205/2001 Rady Powiatu Rypińskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 418
180 nr XXIII/153/2001 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie opłaty targowej. 419
181 nr XXIII/172/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu nieruchomości dla osób fizycznych, wzoru deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agenc 420
182 nr XXIII/175/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej. 423
183 nr 20/166/01 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2002. 423
184 nr XLIII/413/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna. 424
185 nr XLIII/414/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2002-2006. 434
186 nr XXXIII/180/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 436
187 nr XXV/240/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie statutu Wąbrzeskiego Domu Kultury. 439
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]