Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 78 Bydgoszcz, 27 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1580 nr XXXIII/305/2002 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 4251
1581 nr XXXIII/307/2002 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/286/2001 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. 4252
1582 nr XXIX/196/2002 Rady Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. 4253
1583 nr XXIX/200/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 4254
1584 nr XXIX/201/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 4254
1585 nr XXXIV/221/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz op 4256
1586 nr XXXIV/223/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie. 4257
1587 nr XLI/250/02 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Mieście Strzelno. 4257
1588 nr XLI/251/02 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Strzelno. 4273
1589 nr XLI/252/02 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Przyjezierzu - Gmina Strzelno. 4307
1590 nr XLI/253/02 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia w Gminie Strzelno. 4311
OBWIESZCZENIA:
1591 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2001 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa. 4325
1592 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2001 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa. 4325
1593 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2002 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu. 4325
1594 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2002 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu. 4326
POROZUMIENIA:
1595 z dnia 18 maja 2000 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii. 4326
1596 z dnia 19 stycznia 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 4327
1597 z dnia 15 lutego 2002 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Wójtem Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego. 4328
1598 z dnia 18 lutego 2002 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Wójtem Gminy Rojewo w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego. 4328
1599 z dnia 22 lutego 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Kruszwica w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu wydania orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Bydgoszczy. 4329
1600 z dnia 24 kwietnia 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Burmistrzem Gminy Janikowo w sprawie przekazania dotacji celowej na zakup samochodu operacyjnego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. 4329
1601 aneks z dnia 25 maja 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Wójtem Gminy Inowrocław do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2000 r. 4330
1602 z dnia 4 czerwca 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie organizacji i dofinansowania XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu. 4330
1603 z dnia 7 września 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Burmistrzem Gminy i Miasta Janikowo w sprawie przekazania środków pieniężnych na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. 4331
1604 z dnia 10 września 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Burmistrzem Gminy i Miasta Janikowo w sprawie dotacji celowej na modernizację ulicy Przemysłowej w Janikowie. 4332
1605 z dnia 10 września 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Wójtem Gminy Korzenna w sprawie przekazania środków pieniężnych na rzecz powodzian. 4332
1606 z dnia 12 września 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Janikowo w sprawie dotacji celowej na modernizację ulicy Przemysłowej w Janikowie. 4333
1607 z dnia 17 września 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury. 4334
1608 z dnia 17 września 2001 r. Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Kruszwicy w sprawie dotacji celowej na kontynuację remontu drogi powiatowej nr 685 Kruszwica-Racice. 4335
1609 z dnia 26 września 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Starostą Powiatu Mogileńskiego w sprawie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie działania Powiatu Mogileńskiego. 4335
1610 z dnia 10 grudnia 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Kruszwica w sprawie dotacji celowej na zakup rębarki gałęzi. 4336
1611 z dnia 21 grudnia 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Wójtem Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego. 4337
1612 z dnia 28 grudnia 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Wójtem Gminy Rojewo w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego. 4337
1613 z dnia 11 kwietnia 2002 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Kruszwica w sprawie przekazania Powiatowi przez Gminę dotacji na zakup centrali telefonicznej. 4338
1614 z dnia 15 kwietnia 2002 r. pomiędzy Starostą Powiatu Inowrocławskiego a Wójtem Gminy Inowrocław w sprawie przekazania dotacji celowej na rzecz Komisariatu Policji w Inowrocławiu, zawartego pomiędzy Gminą Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim. 4339
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]