Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 77 Bydgoszcz, 27 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1556 nr XLIII/641/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym. 4191
1557 nr XLIII/642/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie. 4191
1558 nr XXXI/ 253/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Miasta i Gminy Łabiszyn. 4191
1559 nr XXXI/258/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łabiszyn na lata 2002 - 2007. 4192
1560 nr XXXI/259/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łabiszyn. 4196
1561 nr XLVI/641/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia. 4199
1562 nr XXXIV/447/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu parkowania pojazdów samochodowych w mieście Ciechocinku. 4204
1563 nr XXXIV/448/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ciechocinku. 4204
1564 nr XXXII/221/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów Gminy Pakość w dzierżawę oraz określania wysokości czynszów. 4218
1565 nr XXXIII/300/2002 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 4219
1566 nr XXXIII/301/2002 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 4221
1567 nr XXXIV/306/2002 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/301/2002 Rady Miejskiej w Mogilnie. 4225
1568 nr XXIV/163/2002 Rady Gminy Topólka z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Topólka. 4226
1569 nr XXIV/165/02 Rady Gminy Topólka z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych. 4228
1570 nr XL/190/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Radziejowskiego. 4229
ZARZĄDZENIE KOMISARZA RZĄDOWEGO GMINY WŁOCŁAWEK
1571 nr XXXIX/2002 z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włocławek na 2001 r. 4230
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1572 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Powiatu Brodnickiego. 4231
POROZUMIENIE
1573 nr 95/2002 z dnia 30 kwietnia 2002 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim, a Miastem Inowrocławiem, w sprawie przekazania przez Miasto kwoty 10.000 zł na rzecz powiatu z przeznaczeniem na modernizację toalety publicznej przystosowanej do obsługi osób niepełn 4234
INFORMACJE:
1574 zarządzenie nr 6/2002 Starosty Chełmińskiego z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej z terenu powiatu chełmińskiego w 2002 r. 4235
1575 z dnia 23 maja 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/532-A/4/2002/IV/AS zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechocinku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 4235
1576 z dnia 11 czerwca 2002 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1038/3829/W/OPO/2002/AJ, nr PCC/1024/3829/W/OPO/2002/AJ, nr WEE/159/3829/W/OPO/2002/AJ w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwa 4239
1577 z dnia 12 czerwca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WEE/15B/1253/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności, przez Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, określonego w konce 4240
1578 z dnia 14 czerwca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/13333-A/5/2002/II/AS zatwierdzającej taryfę dla Elektrociepłowni 4241
1579 ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2002 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie konkursu na stanowisko Członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w Zespole w Toruniu. 4246
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]