Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 70 Bydgoszcz, 24 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1456 nr XXXI/156/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 3799
1457 nr XXXI/157/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąbrzeźno. 3800
1458 nr XXXI/158/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego. 3802
1459 nr XXXII/159/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 3802
1460 nr XXXVIII/288/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Chełmża. 3803
1461 nr XXXVIII/290/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Chełmży miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów. 3810
1462 nr XI/32/2001 Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok budżetowy 2002. 3810
1463 nr XXIV/438/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 3811
1464 nr XL/423/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytu 3812
1465 nr XL/424/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodnicy na rok 2002. 3813
1466 nr XL/432/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zez 3815
1467 nr XXXIV/309/01 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/168/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota. 3816
1468 nr XXXIV/310/01 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie połączenia Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie. 3818
1469 nr XXXIV/311/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białych Błotach. 3818
1470 nr XXXIV/315/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Białe Błota na 2002 rok. 3820
1471 nr XXXII/176/2001 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/XVIII/00 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 czerwca 2000 r. (godziny otwarcia aptek). 3821
1472 nr 180/XXXII/2001 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu bydgoskiego. 3822
1473 nr VII/86/2001 Rady Gminy w Osielsku z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian do Statutu Zespołu ds. Oświaty stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/76/97 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 1997 r. 3840
1474 nr 1047 Rady Miasta Torunia z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002. 3840
1475 nr XXXII/6/2002 Rady Gminy Sadki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/57/2000 Rady Gminy Sadki z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 3841
1476 nr XXVI/251/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego. 3842
1477 nr 82 Zarządu Miasta Torunia z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Torunia za rok 2001. 3842
1478 nr XXXVII/358/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskiem z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim. 3843
POROZUMIENIA:
1479 z dnia 1 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego a Zarządem Gminy Łysomice w sprawie świadczenia usług dla dzieci z Gminy Łysomice. 3845
1480 z dnia 14 grudnia 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Świeckiego a Gminą Drzycim w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. 3845
1481 z dnia 14 grudnia 2001 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Pruszcz w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. 3847
1482 z dnia 17 grudnia 2001 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Osie w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. 3848
1483 z dnia 20 grudnia 2001 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Lniano w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. 3849
1484 z dnia 18 stycznia 2002 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Warlubie w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. 3850
1485 z dnia 25 stycznia 2002 r. pomiędzy Gminą i Miastem Włocławek a Powiatem Lipnowskim w sprawie przeprowadzenia szkoleń rodzin zastępczych skierowanych przez PCPR w Lipnie. 3851
1486 z dnia 20 marca 2002 r. pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem w Inowrocławiu w sprawie przekazania za pośrednictwem budżetu Powiatu dotacji przez Miasto Inowrocław na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. 3852
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]