Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 61 Bydgoszcz, 14 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1174 nr XXXIII/215/2001 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej ceny wody i ścieków. 3228
1175 nr XXX/211/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad polityki czynszowej. 3228
1176 nr XXXII/231/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 3229
1177 nr XXI/190/2001 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 3231
1178 nr XXI/191/2001 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 3233
1179 nr XXVIII/315/2001 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2002 r. 3234
1180 nr 394/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie. 3235
1181 nr XXXIV/298/01 Rady Miejskiej Lipna z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 3238
1182 nr XXXIV/299/01 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r. 3239
1183 nr XXXIV/301/01 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na tere 3239
1184 nr XXXIV/302/01 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprz 3239
1185 nr XXXI/354/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r. 3240
1186 nr XXXIV/304/01 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3241
1187 nr XVIII/215/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2002 r. 3242
1188 nr XXVII/273/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2002 r. 3242
1189 nr XXXI/251/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2002 r. 3243
1190 nr XXXIII/347/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3244
1191 nr XXXVI/447/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy w dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmieniany Statutu Gminy Kruszwica. 3246
1192 nr XXXVI/448/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutów jednostek pomocniczych. 3246
1193 nr XXIX/195/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3247
1194 nr XXIX/196/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń komunalnych na obszarze Miasta i Gminy Pakość. 3247
1195 nr XXIX/200/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru w 2002 r. 3248
1196 nr XXIX/258/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 3248
1197 nr XXIX/1/2001 Rady Gminy w Sadkach z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 3249
1198 nr XXIX/2/2001 Rady Gminy w Sadkach z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od właścicieli i użytkowników nieruchomości na rzecz których gmina przejmuje obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 3250
1199 nr XXIX/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad opłat za podłączenie przyłącza do komunalnych urządzeń zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji. 3250
1200 nr XXII/154/2001 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002. 3251
1201 nr XXVI/313/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2002 r. 3251
1202 nr XXVI/321/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 3252
1203 nr XXXVIII/267/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Gminy Obrowo na 2002 r. 3253
1204 nr XXXIV/217/2001 Rady Gminy w Kijewie Królewski z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie stawki opłaty administracyjnej. 3254
1205 nr XXXIV/222/2001 Rady Gminy w Kijewie Królewski z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002. 3254
1206 nr XXXIII/169/2001 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla składowiska odpadów komunalnych w Sulnówku, Gmina Świecie. 3255
1207 nr XLIV/425/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2002 r. 3256
1208 nr XXV/190/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu. 3257
1209 nr XXXIX/301/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych 3257
1210 nr XXVI/213/01 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3258
1211 nr XXVI/215/01 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3258
1212 nr XX/139/2001 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3258
1213 nr XX/142/2001 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 3259
1214 nr XXIX/155/2001 Rady Gminy w Grążawach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r. 3260
1215 nr XXIV/180/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej. 3261
1216 nr XXIV/182/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2002 r. 3261
1217 nr XXIV/184/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lisewo w latach 2002 - 2006. 3262
1218 nr XXIV/185/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lisewo. 3264
1219 nr XXII/162/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3265
1220 nr XXXIII/167/2001 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością powiatu świeckiego. 3266
1221 nr XXXIII/168/2001 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę albo najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Świeckiego. 3267
1222 nr XXX-261/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2002 r. 3267
1223 nr XXIX/222/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3269
1224 nr XXX/226/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne. 3270
1225 nr 967/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszaru u zbiegu ulic Polnej i Równinnej, położonego w rozwidleniu linii kolejowych do Olsztyna i Grud 3270
1226 nr XXXVII/174/2002 Rada Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów powiatu radziejowskiego. 3274
INFORMACJA
1227 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 czerwca 2002 r. nr OPO-820/1253-A/4/2002/IV/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 3282
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]