Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 57 Bydgoszcz, 12 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1084 nr XXXII/335/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 oraz preliminarza programu na rok 2002. 3031
1085 nr XXXII/341/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej od czynności urzędowych. 3031
1086 nr XXIX/327/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kcynia. 3031
1087 nr XXIX/328/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 3034
1088 nr XXIX/331/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana lub przeznaczona na c 3037
1089 nr XXIX/332/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania umownych stawek oprocentowania rozłożonej na raty nie spłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym do gru 3037
1090 nr XXII/182/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu Miasta Radziejów. 3038
1091 nr XXII/183/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miasta Radziejów. 3039
1092 nr XXI/185/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności . 3039
1093 nr XXXI/158/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności administracyjne na 2002 rok. 3040
1094 nr XXXI/160/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok. 3040
1095 nr XXXVII/233/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2002 rok. 3041
1096 nr XXV/156/2001 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok. 3042
1097 nr 138/2001 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 3043
1098 nr 139/2001 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Izbicy Kujawskiej. 3055
1099 nr 141/2001 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso. 3057
1100 nr XXII/264/2001 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, Powiatu Aleksandrowskiego. 3058
1101 nr XX/166/2001 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakrzewo. 3059
INFORMACJE:
1102 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2002 r. nr WCC/506B/33/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa oraz zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności, przez 3060
1103 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 maja 2002 r. nr OPO-820/1571-A/2/2002/II/AK zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospo 3061
1104 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2002 r. nr OPO-820/254-A/5/2002/III/RO zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybuc 3064
1105 z dnia 20 maja 2002 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przedsiębiorcy TKT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ubiegającym się o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła. 3068
1106 o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 maja 2002 r. nr WCC/113/C/250/W/OPO/2002/AJ, nr PCC/118C/250/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności, przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 3068
1107 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2002 r. nr WCC/885A/1571/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności przez Miasto i Gminę Kowalewo Pomorskie, prowadzącego działalność gospodarczą w formie komun 3069
1108 o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2002 r. nr OCC/47C/637/W/3/2002/MJ i nr PCC/146B/637/W/3/2002/MJ cofających koncesje na przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem udzielone Grudziądzkim Zakładom Przemysłu Gumowego 3070
1109 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 maja 2002 r. nr WCC/157C/106/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku , okre 3070
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]