Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 39 Bydgoszcz, 17 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
726 nr XXV/276/2001 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych. 2048
727 nr 904/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2001 r. zmieniająca uchwałę 784/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2001 r., w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mia 2049
728 nr XXXI/261/2001 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 października 2001 r. w sprawie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Żniński. 2049
729 nr XXXI/263/2001 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 października 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 2050
730 nr XXX/311/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Złotniki Kujawskie nr XXIX/304/2001 z dnia 7 września 2001 r. 2050
731 nr XXX/312/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich. 2051
732 nr XXX/313/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustanowienia herbu gminy oraz form i sposobu jego używania. 2052
733 nr XXVIII/303/2001 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 2059
734 nr XXIX/307/2001 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/233/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. 2059
735 nr 936/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia planu zaopatrzenia Gminy Miasta Toruń w ciepło w latach 2002-2020 oraz wskazania działań związanych z realizacją planu. 2060
736 nr XXX/247/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim . 2063
737 nr XXX/248/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowiec Wlkp. . 2065
738 nr XXX/249/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ustalania zasad polityki czynszowej. 2067
739 nr XXX/251/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpł 2069
740 nr 954/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Toruń lokali socjalnych i ustalenia lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 2070
741 nr XXIX/329/2001 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz, w części obejmującej działkę nr 85/1 we wsi Wielkie Lniska. 2071
742 nr XXVII/267/72/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia.21 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. 2077
743 nr XXVII/268/73/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych i sposobu ich pobierania w 2002 r. . 2082
744 nr XXVII/271/76/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz umownych s 2082
745 nr XXVIII/179/01 Rady Gminy w Świekatowie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 2083
746 nr XXXVIII/205/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok. 2084
747 nr 406/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 233/16, 233/20, 233/21, 233/22 położonych przy ul. Wojska Polskiego w Świeciu. 2085
748 nr XXVII/206/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2088
749 nr XXVII/207/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 2090
750 nr XXII/195/01 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach. 2090
751 nr XXII/196/01 Rady Gminy Śliwice w dniu 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Śliwice. 2091
752 nr XXII/200/2001 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok. 2093
753 nr XXXIV/469/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów. 2094
754 nr XLVIII/444/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2002 r. 2095
755 nr XXI/120/2001 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/24/94 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne. 2096
756 nr XXVI/174/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002. 2096
757 nr XXXVI/281/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Pruszczu. 2097
758 nr XXXVI/285/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Pruszcz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz zasa 2098
759 nr XXXI/258/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wlkp. na rok 2002. 2098
760 nr XXXVII/175/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 2100
POROZUMIENIA:
761 z dnia 30 kwietnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 2100
762 z dnia 7 maja 2002 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Radziejowskim w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 2101
763 z dnia 8 maja 2002 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Nakielskim w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 2102
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]