Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 144 Bydgoszcz, 13 grudzień 2002
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
2675 nr 52/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 7856
UCHWAŁY:
2676 nr XXIV/269/2001 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług nieuciążliwych na działkach nr 197/1 do 197/40 w miejscowości Stronno - Gmina 7856
2677 nr XXXV/274/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 września 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury. 7861
2678 nr XXXV/275/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 września 2002 r. w sprawie zaliczenia ulicy w Mieście Łabiszyn do kategorii dróg gminnych. 7862
2679 nr XXXV/279/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 września 2002 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zlec 7864
2680 nr XLI/359/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Więcbork. 7865
2681 nr XLI/369/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/134/99 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku oraz uchwały 7869
2682 nr XXXI/148/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 7 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 7873
2683 nr XIX/218/2002 Rady Gminy w Bukowcu z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowiec w zakresie wprowadzenia granicy polno-leśnej i terenów przeznaczonych do zalesienia. 7877
2684 nr XLVI/336/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Pruszcz. 7885
2685 nr LIV/1769/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 7888
2686 nr LIV/1770/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie nadania nazw nowym mostom na osiedlu Czyżkówko. 7889
2687 nr LIV/1771/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic. 7890
2688 nr II/8/02 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 7890
2689 nr II/9/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżewo. 7891
2690 nr II/10/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 7891
2691 nr II/12/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru. 7892
2692 nr II/13/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia obowiązujących na terenie Gminy Jeżewo wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego składanych przez osoby fizyczne podlegające 7893
2693 nr II/7/2002 Rady Gminy Śliwice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. . 7893
2694 nr II/8/2002 Rady Gminy Śliwice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. 7894
2695 nr II/9/2002 Rada Gminy Śliwice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia podatku leśnego. 7894
2696 nr II/10/2002 Rady Gminy Śliwice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasady poboru oraz terminy płatności tego podatku. 7895
2697 nr II/12/2002 Rady Gminy Śliwice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej. 7895
2698 nr II/13/2002 Rady Gminy Śliwice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania oraz terminów płatności i sposobu jej poboru. 7895
2699 nr II/14/2002 Rada Gminy Śliwice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków oraz zasad wynagrodzenia za inkaso. 7896
2700 nr II/15/2002 Rady Gminy Śliwice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 7897
2701 nr II/16/2002 Rady Gminy Śliwice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów określenia podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego. 7898
2702 nr III/12/2002 Rady Gminy Sadki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów. 7898
2703 nr III/13/2002 Rady Gminy Sadki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 7899
2704 nr III/14/2002 Rady Gminy Sadki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. 7901
2705 nr III/15/2002 Rady Gminy w Sadkach z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 7902
2706 nr III/15/02 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2003 r. . 7903
2707 nr III/16/02 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru. 7904
2708 nr III/17/02 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia obowiązującego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie wzoru formularza: informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości 7907
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]