Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 78 Bydgoszcz, 31 paĽdziernik 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1468 nr XVI/140/01 Rady Gminy w Stolnie z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2001. 3108
1469 nr XVII/146/01 Rady Gminy w Stolnie z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/140/01 z dnia 26 stycznia 2001 r. o stawkach opłaty administracyjnej na rok 2001. 3108
1470 nr XXV/169/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/145/2000 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 5 października 2000 r. w sprawie określenia stawek najmu za lokale socjalne. 3108
1471 nr XXV/170/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola samorządowego. 3108
1472 nr 197/XXIII/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany do Statutu Sołectwa Ostrów Świecki. 3109
1473 nr 199/XXIII/2001 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie opłat za wydawanie znaków identyfikacyjnych zwierząt. 3109
1474 nr XXVI/178/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. 3109
1475 nr XXVI/179/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za 1m2 gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego pod punktami handlowymi na terenie Mias 3110
1476 nr XXVI/181/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński. 3110
1477 nr XXVI/182/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim. 3111
1478 nr XXI/164/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2001 r. 3111
1479 nr XIX/138/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Drzycim. 3112
1480 nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XV/97/96 Rady Gminy w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Drzycimiu. 3113
1481 nr XIX/142/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie ustalania zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i wysokości odpłatności za ich świadczenie. 3113
1482 nr XVII/134/2001 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/101/96 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 lipca 1996 r w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zakrzewie. 3114
1483 nr XXIII/232/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów. 3114
1484 nr XXXIII/184/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/141/2000 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo 3116
1485 nr XXXIX/471/2001 Rady Miejskiej w Nakle n.Not. z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle n.Not. 3116
1486 nr 157/XX/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 108/XIV/2000 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2000 r. dotyczącej stawek czynszu regulowanego. 3118
1487 nr 158/XX/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 113/XV/2000 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2000 r. dotyczącej zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie gminy. 3118
1488 nr 159/XX/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 29 czerwca 2001 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad wypalania słomy i pozostałości roślinnych. 3119
1489 nr XIX/174/01 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Śliwice. 3119
1490 nr XXI/374/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żninie. 3119
1491 nr XXI/376/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie. 3126
1492 nr XXI/377/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 2 w Żninie. 3126
1493 nr XXI/386/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie sto 3127
1494 nr XXI/394/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej. 3128
1495 nr XXI/398/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie sposobu korzystania przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną z mienia komunalnego, użytkowanego jednocześnie przez jednostki pomocnicze-sołectwa jako świetl 3130
1496 nr XXIX/146/2001 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Świeckiego. 3131
1497 nr XXIX/148/2001 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla składowiska odpadów komunalnych w Osiu. 3131
1498 nr XLI/376/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/97 Rady w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola. 3132
1499 nr XLI/380/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucholi, zatwierdzonego uchwałą nr XXII/231/2000 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2000 r. 3132
1500 nr XLI/381/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia niestałego obwodu głosowania. 3133
1501 nr XLI/387/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 3133
OBWIESZCZENIA:
1502 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Białych Błotach. 3134
1503 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 13 maja 2001 r. o zmianach w składzie rady gminy. 3135
1504 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie. 3135
1505 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianach w składzie rady powiatu. 3136
1506 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim. 3136
1507 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianach w składzie rady gminy. 3136
1508 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2001 r. o zmianach w składzie rady powiatu. 3137
1509 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sicienku. 3137
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]