Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 74 Bydgoszcz, 19 paĽdziernik 2001
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1383 nr 235/2001 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim. 2959
UCHWAŁY:
1384 nr XX/128/2000 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze sołectwa Dębiny, w przedmiocie budownictwa mieszkalnego. 2959
1385 nr XX/129/2000 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze sołectwa Pigża w przedmiocie budownictwa mieszkalnego i służącego działalności gospodarczej i publi 2963
1386 nr 4/2001 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie obwodów szkolnych. 2972
1387 nr XXIV/167/2001 Rady Gminy w Łubiance z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2001 rok. 2972
1388 nr XXIV/159/01 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego oraz ich wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 2973
1389 nr XXI/108/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. 2975
1390 nr XXI/110/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciechocin. 2975
1391 nr XXI/111/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 2976
1392 nr XXI/112/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Ciechocinie. 2976
1393 nr 118/2001 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2001 r. 2985
1394 nr XXIX/177/2001 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2001. 2986
1395 nr XXII/119/01 Rady Gminy w Grążawach z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok. 2987
1396 nr XV/109/2001 Rady Miejskiej Kowala z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustalenia ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych ich najemcom. 2988
1397 nr XXX/251/2001 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie budżetu miasta na 2001 r. 2988
1398 nr XXII/144/2001 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Brodnickiego. 2989
1399 nr XXV/170/01 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/159/01 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących w 2989
1400 nr XXV/206/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski oraz granic ich obwodów. 2990
1401 nr XXV/207/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych tzw. 2990
1402 nr XLII/345/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku stanowiącego dochód gminy. 2990
1403 nr 778/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2991
1404 nr 788/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 2991
1405 nr 798/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich w województwie toruńskim oraz uchwałę o nadaniu nazw ulicom. 2992
1406 nr XXVI/224/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunaln 2993
1407 nr XXVI/225/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stosowanych przez podmioty świadczące 2993
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]