Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 47 Bydgoszcz, 27 lipiec 2001
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
991 nr 198/XXII/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Chełmno na 2001 rok. 1823
992 nr 732/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Torunia nr 639/98 z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemc 1823
993 nr 733/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zakładowych przejętych przez Gminę Miasta Toruń. 1824
994 nr XXI/154/01 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień i ulg w tym podatku. 1824
995 nr XXI/155/01 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy bazy obrotu rolnego w Dąbrowie Chełmińskiej. 1824
996 nr XXXII/353/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy. 1825
997 nr XXIX/372/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury technicznej. 1825
998 nr XXIII/202/01 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 1825
999 nr XXII/107/2001 Rady Gminy w Kowal z dnia 20 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawiania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 1826
1000 nr XL/335/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia oraz znakowania zwierząt. 1826
1001 nr XXVII/323/2001 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za 2000 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta z tego tytułu. 1827
1002 nr XXVII/335/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu parkowania pojazdów samochodowych w Mieście Ciechocinku. 1827
1003 nr XXVII/337/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/403/98 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na o 1827
1004 nr XXVI/251/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz opłat za stoiska jednorazowe podczas uroczystości gminnych i parafialnych. 1828
1005 nr XXVI/254/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn. 1828
1006 nr XXIV/6/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad ustalenia opłat za podłączenie przyłącza do komunalnych urządzeń zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji. 1830
1007 nr XXIV/7/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Sadki z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkow 1831
1008 nr 615/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 1832
1009 nr XXIV - 210/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie. 1836
1010 nr XXIV - 211/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Janikowo. 1836
1011 nr XIV/164/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy Zławieś Wielka z wykonania budżetu gminy za 2000 rok. 1838
1012 nr XIV/174/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt. 1839
1013 nr IV/34/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo - składowych w Szubinie. 1839
1014 nr XXXVII/308/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 29 stycznia 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Browina obejmującej tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością uprawiania 1842
1015 nr 724/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego Rudak 1846
1016 nr XXIV/218/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1/2 na terenie Miasta Łabiszyna. 1852
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]