www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-03-02 20:08:57


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm);
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).

Kto załatwia sprawę:

Oddział ds. Zabezpieczenia Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 052 34 97 685, fax. 34 97 682, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 140.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:


   1. Wniosek (wzór załączony );

   2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,

   3. dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami, tj. dokumenty wskazujące, że budynek, w którym ma być prowadzony dom spełnia wymagania określone przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi i budowlanymi,

   4. regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt,

   5.w przypadku Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, innych osób prawnych oraz osób fizycznych: – dokumenty potwierdzające status prawny tego podmiotu, - informację o sposobie finansowania domu i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, - informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne osoby, która będzie kierowała domem, oraz zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do kierowania domem,

   6.poświadczony odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz informacje zawierające następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu osoby kierującej placówką – w przypadku gdy z wnioskiem występują: Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne oraz osoby fizyczne,

   7. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

   8. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

   9.dokument potwierdzający następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu osoby kierującej placówką – w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna,
  10.wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzony dom, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opłaty:

opłat nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:
przewidziane przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. )

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, tel. 052 34 97 680

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Oddział ds. zabezpieczenia społecznego, tel.  052 34 97 685 lub 052 34 97 687

Sposób przekazania inforamcji o załtwieniu sprawy:
pisemnie drogą pocztową

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Inne informacje:
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej składa podmiot prowadzący. Każde wydanie zezwolenia jest poprzedzone wizytacją obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej, a także analizą dokumentów dołączonych do wniosku. Po stwierdzeniu, że dokumenty są zgodne z przepisami prawa a w placówce występują warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie wymaganego standardu Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej na czas nieokreślony. Wojewoda prowadzi Rejestr domów pomocy społecznej, który jest ogłaszany do 30 czerwca każdego roku w wojewódzkim dzienniku urzędowym.