www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2015-01-14 19:08:08


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewoda Kujawsko - Pomorski, na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) dokonuje wpisu w rejestrze Klubów Integracji Społecznej na podstawie zgłoszenia podmiotu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 cyt. ustawy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na formularzu zgłoszenia , którego wzór oraz niezbędne załączniki określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, mając na względzie konieczność pozyskiwania i gromadzenia rzetelnych i kompletnych danych o miejscach i podmiotach prowadzących kluby integracji społecznej 
 
Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) Klub Integracji Społecznej jest zobowiązany:

  • Informować Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w przypadku zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej.

Rejestr Klubów Integracji Społecznej prowadzony przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego znajduje się w: Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu przy ul. Moniuszki 15 - 21, 87-100 Toruń. (pokój 118)
tel. 056 611 5152

Celem złożenia sprawozdania z działalności Klubu Integracji Społecznej należy dokonać rejestracji Klubu Integracji Społecznej w Centralnej Aplikacji Statystycznej tzw. Platformy CAS dostępnej na stronie internetowej: cas.mpips.gov.pl

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z Rejestrem Klubów Integracji Społecznej w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowe dane na temat Klubów Integracji Społecznej znajdują się w rejestrze Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego: