www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 0000-00-00 00:00:00


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Wojciecha Kabacińskiego działającego z upoważnienia Pana Piotra Ustaborowicza- Dyrektora zakładu oraz Pana Zbigniewa Gregorczyka – Zastępcy Dyrektora PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, Zakład Kujawski w Bydgoszczy z pełnomocnictwa Pana Tadeusza Skobel - Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Szwankowskiego -  Członka Zarządu, dnia 19 listopada 2014 r.   Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 40/2014, znak: WI.III.746.1.50.2014.AK. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie przyzakładowej oczyszczalni ścieków w związku z planowaną inwestycją modernizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenia ścieków z budynku administracyjno-magazynowego na nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/17 w obrębie Włocławek -79/1.


Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 231 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy  – tel. 052-349-74-96.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Znak sprawy: WI.III.746.1.50.2014.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
I Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju