www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2014-10-16 19:37:13


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wydawanie decyzji
stwierdzających przejście z mocy prawa na własność skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi.

Podstawa prawna:
art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm. )

Kto załatwia sprawę:
Oddział Regulacji Stanów Prawnych i Uwłaszczeń w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
ul. Jagiellońska 3, IX p., pok. 93b, 93c i 94 
tel. 052 349746 i 3497747, fax 052 3497752,

Oddział Zamiejscowy w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, pok. 132,
tel. 784 448 380, fax 0-56 6218388,

Oddział Zamiejscowy we Włocławku, ul. Brzeska 8, pok. 17 i 26, Ip.,
tel. 0-54 2314372, tel./fax 0-54 2314368.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
Wniosek, który zawierać musi warunki, o których mowa w art. 73 ustawy, tzn.:
1) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 31.12.1998 r. i wg stanu obecnego,
2) odpisy z ksiąg wieczystych uwzględniające właścicieli nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.1998r.,
3) wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) dowody wskazujące na wykonywanie władztwa publicznego nieruchomością do dnia 31.12.1998 r.,
5) dowody na zajęcie nieruchomości pod drogę w postaci map, uwzględniających stan urządzenia pasa drogowego w dniu 31.12.1998 r.,
6) dokument potwierdzający zaliczenie drogi do kategorii dróg publicznych na dzień 31.12.1998 r.

Opłaty:
Wnosi się opłaty skarbowe. Przedmiotem opłaty skarbowej jest:
- decyzja, za którą opłatę wnosi się wraz z wnioskiem od osoby fizycznej – 10,00 zł
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa-od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17,00 zł

Opłatę wnosi się na konto organu podatkowego:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

lub gotówką w kasie tego organu podatkowego.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Czy i do kogo można się odwołać:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Ponadto warto wiedzieć:
Odszkodowanie w sprawach uregulowanych powołanym art. 73 ww. ustawy nie jest ustalane decyzją organu wojewódzkiego, lecz w odrębnym postępowaniu przez właściwego starostę.