www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-07-14 19:38:51


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Zamówienia publiczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Zamówienia publiczne

Udzielanie zamowień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Kto załatwia sprawę:
Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
Oddział Administracyjno-Gospodarczy,
85-950 Bydgoszcz,
ul. Jagiellońska 3, pok. 41 (parter),
tel. 052 34-97-364, 34-97-320.

Jakie dokumenty należy złożyć:
ofertę na ogłoszenie lub zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Opłaty:
może być stosowana opłata za formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Termin załatwienia sprawy:
terminy określone w ustawie w zależności od rodzaju i trybu zamówienia.

Czy i gdzie można się odwołać:
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służy protest i odwołanie. Protest wnosi się do zamawiającego w ciągu 7 dni. Od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, informując jednocześnie zamawiającego. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Przetargi